Vanguard News Network
VNN Media
VNN Digital Library
VNN Reader Mail
VNN Broadcasts

Old October 14th, 2019 #41
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,824
Johan
Default

Rijkskanselier Adolf Hitler aan de Duitse landbouw op 5 April 1933 in het Herenhuis.Mijnheer de voorzitter! Mijne heren!

Als wij heden weer onder de oude zwart-wit-rode vlag en onder het symbool van de nationale wedergeboorte in Duitsland kunnen vergaderen, draagt aan deze historische keer van ons lot de Duitse boer misschien het grootste aandeel. Men spreekt zoveel over beweegredenen, die van geval tot geval het handelen van regeringen bepalen en ziet daarbij maar al te gemakkelijk over het hoofd, dat alle maatregelen in bepaalde tijden dezelfden wortel hebben. Ook de handelingen van achter ons liggende jaren zijn uitgegaan van ťťn wortel en eveneens zullen die van de tijd, die thans voor ons ligt, hun uitgang van ťťn wortel moeten nemen.

Als ik hier voor de nationale regering spreek, wil ik het hebben over de strekking, die deze nodig heeft. Wij kenmerken ons thans als een regering van de Duitse verheffing, van de nationale revolutie. Wij willen hiermede zeggen, dat deze regering zich volkomen bewust beschouwt en voelt als een vertegenwoordiging van de Duitse volksbelangen. Zij moet zodoende ook een vertegenwoordiging zijn van de Duitse boerenstand. Want ik kan niet werken voor de belangen van een volk, als ik per slot van rekening niet in dien stand de belangrijkste kracht erken, die inderdaad de toekomst der natie betekent.

Als ik blik over alle afzonderlijke economische verschijnselen van de tijd, over alle politieke veranderingen, dan blijft ten slotte toch hoofdzaak het vraagstuk van het behoud van het volksdom op zichzelf. Het kan slechts dan gunstig worden opgelost, als het probleem van het behoud van de boerenstand is opgelost. Dat een volk zonder stedelingen kan bestaan, bewijst ons de geschiedenis, dat het niet zonder boeren vermag te leven, zou de geschiedenis eens hebben bewezen, als het oude systeem was gebleven. Alle schommelingen kunnen ten slotte worden verdragen, alle slagen van het noodlot worden overwonnen, als er een gezonde boerenstand bestaat. Zolang een volk zich terug kan trekken op een sterken boerenstand, zal het telkens en telkens weer daaruit nieuwe kracht scheppen. Gelooft mij, de verheffing, die achter ons ligt, zij ware niet mogelijk geweest, indien niet steeds een deel van het volk op het platteland onze rijen had gestaan. Het zou onmogelijk zijn geweest, in de steden alleen deze uitgangsposities te veroveren, die ons ook in ons handelen het gewicht van de legaliteit hebben gegeven. Het Duitse Volk heeft daarom de vernieuwing, de verheffing en zodoende de ommekeer, die zal leiden tot een algemene genezing van de Duitse toestanden te danken aan de Duitse boer.

Elke regering, die de betekenis van zulk een dragend fundament over het hoofd ziet, kan slechts een regering van het ogenblik zijn. Zij kan weliswaar enige jaren heersen en besturen, maar zij kan nooit duurzame, laat staan eeuwige successen bereiken. Want deze vereisen, dat steeds en steeds weer begrepen wordt de noodzakelijkheid van het behoud der eigen levensruimte en dus van de eigen boerenstand. Zulk een fundamenteel inzicht is voorwaarde voor het handelen op talrijke gebieden en het wezen van talloze afzonderlijke besluiten; het zal tot leidende gedachte dienen en steeds voorafgaan aan gans ons handelen en alle besluiten. Men zal bij een zodanig principieel denken nooit de bodem onder de voeten verliezen, steeds weer en in de allereerste plaats het juiste treffen, ook als tijdelijk mensen, die wij immers allen zijn, de een of andere keer niet bepaald het juiste gekozen en gevonden hebben. Ik geloof daarom, dat deze regering, doordat zij als haar missie beschouwt het behoud van het Duitse volksdom, hetwelk weer in zijn belangen is aangewezen op het behoud van de Duitse boer, nooit verkeerde beslissingen zal treffen. Zij kan misschien hier of daar dwalen in haar middelen, in het principiŽle zal zij het nooit.

Het is een kwestie van moed, niet slechts de dingen zo te zien, als zij zijn. Men zal moeten breken met vele oude overleveringen, zal in vele gevallen gedwongen zijn, tegen de openbare mening in te gaan. Men zal dit des te meer en eerder kunnen doen, hoe meer het ene blok der natie gesloten achter de regering staat. Een ding echter is onmogelijk: dat ten slotte een regering tegen alle richtingen vermag te vechten. Als een regering reeds strijdt voor het behoud van het Duitse volksdom en zodoende ook voor het behoud van de Duitse boerenstand, dan moet juist dit Duitse volksdom zich ook onvoorwaardelijk bekennen tot de wil en de daden der regering. Dat verleent haar dan ook de innerlijke stabiliteit, die zij nodig heeft, om besluiten te vatten, die voor het ogenblik moeilijk te verdedigen zijn, die echter genomen moeten worden en wier succes in het begin niet onmiddellijk zichtbaar kan worden voor verblinde volksgenoten, waarvan men echter weet, dat zij ten slotte toch zullen bijdragen tot redding van de gezamenlijke natie.

Als de Duitse boerenstand thans een grote aaneensluiting heeft gevonden, zal hij juist de handelingen der regering daardoor 'n de toekomst ontzaglijk kunnen verlichten, dat hij zijn geweldige volksmassa's achter deze plaatst. Ik geloof, dat er in deze regering geen man zit, die niet is vervuld van de oprechten wens naar deze nauwste samenwerking. Wij zien in de oplossing van dit vraagstuk tevens de redding van het Duitse volk in de toekomst, niet voor 1933 of 1934, doch voor de verste tijden, Wij zijn van zins, thans die maatregelen te treffen en in de eerstvolgende jaren ten uitvoer te brengen, waarvan wij weten, dat latere geslachten ze als principieel juist zullen inzien en constateren.

Het was hoogste tijd, dat men de kracht vond om tot de besluiten te komen, waaraan wij in de diepste en laatste zin de redding van de Duitse natie te danken hebben.

Wij zijn bereid, om dezen zware strijd op ons te nemen. Door de machtigingswet in voor de eerste keer de reddingsactie voor het Duitse volk losgemaakt van de slechts partijmatig georiŽnteerde voornemens en egards van wat tot dusver onze volksvertegenwoordiging was. Wij zullen daarmede thans datgene kunnen doen, wat bij duidelijk inzicht en koel nadenken voor de toekomst der natie nodig lijkt. De zuiver wettelijke voorwaarden hiertoe zijn geschapen. Het is echter ook noodzakelijk, dat het volk zelf een levendig aandeel heeft aan deze handelingen. Het mag zich niet verbeelden, dat daar het parlement niet meer belemmerend in de beslissingen in kan grijpen, ook de natie geen aandeel meer hoeft te nemen in de vormgeving van ons lot. In tegendeel; wij wensen, dat het Duitse volk zich juist nu zich zelf bewust wordt en levend medewerkend zich achter de regering schaart. Het moet zover komen, dat, als wij over vier jaar weer aan de natie appelleten, wij ons niet wenden tot mensen, die hebben geslapen, doch dat wij een volk vinden, dat in deze jaren eindelijk uit zijn parlementairistische hypnose is ontwaakt en het inzicht bezit, dat noodzakelijk is voor het begrip van de eeuwige levensvoorwaarden.

Ik weet, dat het werk, dat voor ons ligt, vraagstukken van ontzaglijke moeilijkheid bevat. Niet alleen, omdat wij na 15 jaren van veronachtzaming der natuurlijkste levensvoorwaarden weer moeten beginnen met heel eenvoudige grondbeginselen van het gezond verstand, doch omdat in dezen tijd een ontzaglijke belangenverwikkeling heeft plaatsgevonden en nauwelijks een stap mogelijk schijnt, zonder dat met stuit op corrupties, waarmede men het klaar moet spelen, of ij nu van intellectuele of materiele aard zijn. Echter, opgelost moet dit probleem worden en zal het ook. Als het Duitse volk duizenden jaren van een wisselvallig lot achter zich kent, dan kan het niet de wil van de Voorzienigheid zijn, dat door ons werd gestreden en geofferd, opdat komende geslachten zelf hun leven bederven en niet meer kunnen ingaan in de duizenden jaren der toekomst. De grote worsteling van het verleden ware doelloos geweest, als onze worsteling om de toekomst werd opgegeven.

Wat wijzelf aan offers hebben gebracht voor het behoud van het Duitse Rijk, was zwaar. De generatie, die de wereldoorlog heeft doorgevochten, heeft ongehoord geleden. Het gaat niet aan, dit slechts alleen te rekenen, want wij moeten ook bedenken, wat generaties reeds vůůr ons gepresteerd, geleden en gestreden hebben. Wij moeten de totaalsom der offers rekenen, die vůůr ons reeds zijn gebracht, niet daarvoor, dat een generatie voor het noodlot capituleert en geslachten van toekomstige tijden daarmee worden uitgewist, doch in de hoop, dat elke generatie ook van haar kant in deze eeuwige opvolging der geslachten haar plicht vervult.

Heden staat de vordering van deze plichtvervulling manend voor ons. 15 Jaar lang heeft men zwaar gezondigd, zonder uitzondering, dezen bewust actief, genen passief door dulding. Aan ons ligt het, tezamen en verenigd dezen tijd te overwinnen. Het probleem moge nog zo groot zijn; als het nu eenmaal moet worden opgelost, dan zal het opgelost worden. Ook hier geldt het eeuwige grondbeginsel, dat daar, waar een onbuigzame wil heerst, ook een nood gebroken kan worden.
__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People Ė What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Old October 21st, 2019 #42
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,824
Johan
Default

KOM IN OPSTAND TEGEN DE MODERNE WERELD!

Het moderne liberale systeem zal ten onder gaan in een grote crisis. Haar economische systeem Ė het kapitalisme Ė is niet langer in staat om het volk in haar eerste levensbehoeften te voorzien. Dit wordt benadrukt door de armoede, vervreemding, ecologische crisis en het algehele maatschappelijke verval, dat de moderne liberale Ďsamenlevingení van vandaag de dag karakteriseert.

De liberale politieke en sociale orde Ė de burgerlijke klassenstaat en de parlementaire democratie Ė zijn niet langer in staat om een organische en nationale eenheid binnen de natie te waarborgen. Nationale zelfbeschikking en de natie zelf worden opgeofferd aan de globalistische politiek van supranationale kapitalistische monopolies. Deze monopolies zijn er enkel op uit om een wereldwijde marktplaats te creŽren. Een wereldwijde marktplaats waarbinnen mensen slechts een identiteit hebben; die van consumerende en producerende zombie, verwisselbare tandwielen in de wereldwijde kapitalistische machine.

De liberale rationalistische en materialistische conceptie op volk en cultuur hebben het menselijk leven van al haar diepere zingeving ontdaan. Het stond aan de wieg van de hedendaagse rusteloze, gevoelloze en egoÔstische maatschappij die onze gemeenschap in rap tempo naar de totale zelfvernietiging leidt.

De belangrijkste wet van deze kapitalistische economische orde is de heiligverklaring van ďprivaat eigendomĒ. Haar belangrijkste economische beleid is integratie in de internationale wereldeconomie, die gericht is op de accumulatie van alle wereldwijde kapitaal en macht in handen van een kleine kosmopolitische elite. Zolang ons volk haar economie niet in eigen handen neemt, zal er van echte vrijheid en onafhankelijkheid geen sprake kunnen zijn!

De essentie van het moderne klassensysteem en de parlementaire democratie is het volk passief te houden met een vals gevoel van Ďvrije keuzeí, terwijl deze feitelijk geketend is door de almacht van het grote geld. De overwinning van het materialisme en de groteske overschatting van vooruitgang in termen van technologie en wetenschap, hebben de mens steeds verder vervreemd van de diepere essentie van haar wezen Ė van de natuur, de geschiedenis, onze cultuur en onze spiritualiteit! Het verdwijnen van al deze volkse waarden, hebben tot een gevaarlijk nihilisme geleid, waarbij het leven zelf van alle waarde ontdaan is.

OP NAAR DE REVOLUTIE!

Omdat we deze feiten, de oorzaken en gevolgen weten, streven we een totale revolutie na, die het huidige liberale systeem in haar totaliteit omver moet werpen. Ons doel is de creatie van een compleet nieuwe orde, gebaseerd op de nationale volksgemeenschap; een orde wiens leiderschap de wil van het volk representeert.

Deze revolutie is zowel nationaal als socialistisch!

Het socialisme zal een einde maken aan privaat bezit over land, natuurlijke grondstoffen en productiemiddelen. Deze zullen volkseigendom worden en voor en door de volksgemeenschap beheerd worden. We eisen uittreding van deze volkseconomie uit de parasitaire internationale wereldeconomie om zo onze vrijheid te heroveren. Het doel van deze nieuwe volkseconomie is om in het welzijn van ons volk te voorzien: hiervoor is het nodig om zoveel mogelijk zelfvoorzienend te worden en een staatsmonopolie op buitenlandse handel te handhaven.

Het nationalisme zal een nationale solidariteit smeden en de vrijheid en zelfbeschikking van onze natie verdedigen. Deze revolutie zal bovenal volks zijn; deze grijpt terug naar de wortels van ons volkse en culturele leven. Ons doel is om als vrij volk in vrede te leven binnen een Europa van vrije volkeren. Een vrede gebaseerd op respect voor de natuur en andere volkeren, volkeren voor wie nationalisme principieel dezelfde rechten op leven en zelfbeschikking garandeert. Intern zal de grondwet van de nieuwe Volksstaat gebaseerd worden op politiek en economisch zelfbestuur, zo ver mogelijk verwijderd van dictatoriale systemen (zoals het liberale parlementarisme) als mogelijk is.

Daarom zullen we op alle fronten meedogenloos tegen het systeem strijden!

Bron ; VOLKSOFFENSIEF NEDERLAND
__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People Ė What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Old March 25th, 2020 #43
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,824
Johan
Default Vertaling door Adriaan W

Ze geven zelfs toe dat de laster van Dr. Mengele een pak leugens was – de laatste dagen van de ‘Holocaust’-mytheHet revisionisme van de holocaust is misschien wel het meest institutionele beschimpte, strafrechtelijke en sociaal vervolgde onderzoeksgebied in de moderne westerse geschiedenis.

Maar op de veel gepubliceerde 75ste verjaardag van de Sovjetbevrijding van Auschwitz blijven de poortwachters van de Holocaust op de weg blijven schoppen en schreeuwen.

Het nieuwste voorbeeld is een nieuw boek van voormalig directeur van het Museum van Joods Erfgoed David G. Marwell, “Unmasking the ‘Angel of Death”, dat vele revisionistische uitdagingen biedt aan de legende van Joseph Mengele.

Marwell’s werk wordt tot op heden beschouwd als de meest goed onderzochte mainstream biografie van Mengele. Daarin kruist hij verwijzingen naar getuigenverklaringen van ‘overlevenden’ met harde bewijzen en primaire bronnen, alleen om te concluderen dat hun ‘herinneringen’ ‘onbetrouwbaar’ waren. Met andere woorden, ze liegen.

Mensen aan elkaar hechten om siamese tweelingen te maken, baby’s tegen treinwagons slaan, pogingen jongens in meisjes te veranderen – alle barbarij die in een populaire jas over een Duitser in een labjas is geŽtst, concludeert Marwell, is niets anders dan een pak gruwelijke hoaxes.

Marwell benadrukt wel dat Mengele een echt gelovige nationaalsocialist was, die volgens hem op zichzelf een daad van kwaad is. Volgens het boek overschreed hij soms ook ethische grenzen, bijvoorbeeld bij het bestuderen van de effecten van voedselgebrek op het menselijk lichaam, maar de zogenaamde “Engel des Doods” maakte dit goed door de proefpersonen superieure aanpassingen en een bevoorrechte behandeling te geven wanneer de experimenten waren voorbij.

De tweelingen en dwergen die hij bestudeerde, werden vriendelijk behandeld, zelfs als het bekijken van levende mensen als laboratoriumspecimens in welke context dan ook onmenselijk is. Over het algemeen geeft het boek toe dat wat algemeen bekend is over Mengele fictie is geconstrueerd door geruchten, romans en Hollywood die als waar worden beschouwd dankzij Joodse “ooggetuigen” die de hoaxes post-hoc onderbouwen.

De belangrijkste prestatie van Mengele in het kamp, ​​waarvoor Marwell hem noemt, was het onder controle houden en voorkomen van een massale uitbraak van tyfus in Auschwitz in moeilijke omstandigheden. Dit redde duizenden levens, zowel joden als heidenen. Mengele was niet gemotiveerd door haat en sadisme. Zijn meest intieme brieven en bekentenissen tonen alleen een passie voor het bevorderen van de medische wetenschap.

Majdanek: Niet langer een dodenkamp?

Een andere relatief recente overwinning behaald door revisionisten is een stille aanpassing door het Holocaust Memorial Museum in de Verenigde Staten aan hun pagina over de ‘moordcentra’ van de nazi’s. Ze werden gedwongen toe te geven dat het Majdanek-kamp in Polen niet werd gebruikt om joden uit te roeien.

De USHMM vermeldt ‘recent onderzoek’ voor het terugtrekken van wat traditioneel als het zesde vernietigingskamp wordt beschouwd. Dit is waar dissidente historici aan hebben bijgedragen terwijl ze hun vrijheden, werkvooruitzichten en levens riskeerden.

Majdanek was het eerste kamp bevrijd door de Sovjet-Unie in 1944. Daar vonden ze Zyklon-B-bussen, ovens en douches, die Sovjet-propagandisten gebruikten om te verklaren dat meer dan een miljoen Joden systematisch door gas werden vermoord. Het door de USSR geleverde bewijs waren Duitse documenten die volgens hen gecodeerde verwijzingen bevatten naar systematische moordaanslagen. Het patroon lijkt op wat ze later ruzie maakten met Auschwitz, ook bevrijd door de Sovjets. Meerdere kampbewakers en commandanten werden beschuldigd van oorlogsmisdaden en kregen de doodstraf op basis van fictieve claims met betrekking tot Majdanek.

Dit sprookje werd gepromoot door verschillende joodse en enkele niet-joodse geleerden. In de afgelopen jaren is het dodental zelf drastisch teruggebracht van 1,3 miljoen slachtoffers volgens de academische Lucy Dawidowicz tot 78.000 volgens de hoofdhistoricus in het museum van het kamp vandaag. Revisionisten zijn van mening dat het aantal mensen dat stierf, grotendeels aan tyfus, dysentaris, enz., De helft zou kunnen zijn van zelfs dat officiŽle cijfer.

De onbeweeglijke kracht van Auschwitz

Als je hebt gemerkt dat het Holocaust-verhaal meer gecentreerd lijkt rond Auschwitz dan normaal, is het omdat dit de laatste druppel is waar Holocaustians zich aan vast moeten houden.

Er is een interessante nieuwe bevlieging ontstaan, vooral met “ex-” revisionisten, die toegeven dat alle beweringen van de Holocaust leugens zijn, behalve die specifiek over Auschwitz zijn gemaakt. Enkele prominente figuren op dit gebied zijn tegenwoordig grote namen zoals David Irving en David Cole, twee mannen die het zat werden om gevangen te worden gezet en fysiek in elkaar geslagen te worden vanwege hun mening over de geschiedenis. Dit is een bewijs van Auschwitz als de koning van alle derde rails.

Maar ook hier beginnen we officiŽle omissies te zien van eerder beweerde moorddadige gaskamers, bijvoorbeeld in Auschwitz I (Stammlager), het belangrijkste kamp dat toeristen bezoeken. De USHMM onderscheidt nu specifiek alleen Auschwitz II (Birkenau) als de plaats van moordaanslagen.

Revisionisten zoals Robert Faurisson hebben altijd beweerd dat de aan bezoekers getoonde gaskamer nep is. Hoewel de Franse krant L’Express het Auschwitz Museum kon laten toegeven dat de gaskamers die ze aan mensen tonen nep zijn, presenteren officiŽle gidsen de tentoonstelling nog steeds als een authentieke moordkamers door gasmoord. Op de beruchte website van Deborah Lipstadt staat dat de gaskamer geen nep is, bedoeld om bezoekers voor de gek te houden, het is een “recreatie” bedoeld als “symbolisch”!

Auschwitz lijkt het fort te zijn waar investeerders in de Holocaust-mythologie hun laatste standpunt over innamen. Het is onmogelijk voor hen om meer grond te geven zonder dat het hele verhaal instort.

Maar niets is in steen gegrift. De agressieve poging tot een zionistische shakedown van Polen, evenals het tegenwerken van de mensen, zou de mythe in gevaar kunnen brengen. De Poolse regering kan ze morgen opsluiten door zowel revisionisten als de ja zeggers uit te nodigen voor een onbeperkte forensische analyse van alle faciliteiten en gronden in Auschwitz. Ik betwijfel of de IsraŽliŽrs de resultaten leuk zullen vinden.

De heiligheid van het Holocaust-verhaal wordt nog meer in gevaar dankzij het genocidale chauvinisme van Netanyahu en de ongefundeerde politieke klasse die het IsraŽlische schip stuurt. Het internationale jodendom heeft de afgelopen 75 jaar de Holocaust gebruikt als de heilige mythe die de neoliberale globalistische orde leidde.

Netanyahu gebruikt het vandaag als een goedkope kunstgreep om de geopolitieke korte termijn doelen van IsraŽl na te streven. De IsraŽliŽrs hebben actief geprobeerd om Vladimir Poetin de ster van de Holocaust-show van dit jaar te maken, hoewel de meeste Joden Rusland beschouwen als een belediging van de liberale wereldorde. Netanyahu is wanhopig om te doen wat nodig is om de Russen weg te trekken van hun allianties in SyriŽ en Iran, zodat de IsraŽlische oorlogsmachine kan blijven vorderen.

Op dit punt is het geen kwestie van historische nauwkeurigheid, maar van macht. En alleen stroom kan de stroom controleren. We leven in de laatste dagen van de Holohoax.

https://nationalvanguard.org/2020/01...olocaust-myth/
__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People Ė What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Old May 23rd, 2020 #44
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,824
Johan
Default

Wie we zijn #13

..................De eeuwige jood

Met name joden, die de rijkdom van Rome wilden bemachtigen, stroomden in zulke grote aantallen naar Rome, dat keizer Tiberius, onder druk van het gewone volk op wie de joden jaagden, was verplicht om ze allemaal te laten uitzetten in 19 n.Chr. De joden slopen in nog grotere aantallen terug en Tiberiusí broer, keizer Claudius, werd gedwongen het deportatiebevel een paar jaar later opnieuw uit te voeren, maar zonder succes. Ze waren zo talrijk en zo goed verankerd dat de keizer niet de energie had om ze te verjagen.

Een andere vooraanstaande historicus, wijlen Tenney Frank, professor aan Bryn Mawr en Johns Hopkins, heeft de inscripties van Romeinse graven zorgvuldig onderzocht. Hij bestudeerde 13.900 inscripties en verdeelde ze in categorieŽn op basis van de etniciteit of waarschijnlijke etniciteit die wordt aangegeven door de namen en daaruit voortvloeiende bewijzen. Professor Frank schatte dat tegen het einde van de eerste eeuw na Christus 90 procent van de vrije plebejers in Rome levantijnen of gedeeltelijk levantijnen waren. Minder dan tien procent kon aanspraak maken op een ongemengde Italiaanse afkomst, en nog minder daarvan waren van pure Indo-Europese afkomst..................

https://dinghal.com/uncategorized/wi...se-grootsheid/
__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People Ė What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Reply

Share


Thread
Display Modes


All times are GMT -5. The time now is 10:32 AM.
Page generated in 0.10844 seconds.