Vanguard News Network
VNN Media
VNN Digital Library
VNN Reader Mail
VNN Broadcasts

Old December 28th, 2018 #1
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,758
Johan
Default Boeken,artikelen,pamfletten en andere nuttige informatie.

George Lincoln Rockwell: een nationaalsocialistisch leven

George Lincoln Rockwell werd geboren op 9 maart 1918, en hij was de man die in de jaren 1950 het nationaalsocialisme in Amerika nieuw leven inblies.

Toen hij zich als twintiger ging verdiepen in de politiek rezen er al snel allerlei vragen. Hij had vernomen dat de aanval van Engeland op Duitsland werd gerechtvaardigd door de aanval van Hitler op Polen. Maar hoe zat het dan met de Sovjet-Unie, dat Polen op hetzelfde moment binnenviel? Waarom geen Engelse oorlogsverklaring tegen de Sovjet-Unie? Zou dat kunnen komen doordat de regering daar in joodse handen was? Wie was er verantwoordelijk voor de samenzwering van stilte over deze en andere vragen? Hij besloot grimmig om het uit te zoeken. En later, toen de feiten geleidelijk aan op hun plaats vielen en zich een volledig beeld begon af te tekenen, ontstond er een smerig beeld, en zag hij voor zichzelf een onontkoombare verplichting.

Die verplichting kreeg uiteindelijk de vorm van de Amerikaanse nazi partij. Met provocatieve acties wist George Lincoln Rockwell zijn kleine nationaalsocialistische beweging onder de aandacht te brengen bij het Amerikaanse publiek. Al snel kreeg hij de bijnaam de "Amerikaanse Hitler", en constante lastercampagnes vielen hem ten deel.Door grote toewijding en opoffering van zijn kant, kreeg George Lincoln Rockwell het voor elkaar om uit het apathische Amerikaanse publiek een kleine, maar hechte groep nationaalsocialisten te vormen. Aan zijn inspanningen kwam een tragisch einde toen George Lincoln Rockwell op 25 augustus 1967 werd vermoord door een voormalig lid van zijn eigen groep.

William Luther Pierce, oprichter van de National Alliance, heeft Rockwell enige jaren gekend, en heeft een korte biografie over deze beruchte Amerikaan geschreven, waarvan hier de Nederlandse vertaling te lezen is.

https://dinghal.com/boeken/george-li...istisch-leven/
__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Old December 28th, 2018 #2
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,758
Johan
Default

Suggested Dutch literature,27 files in Dutch, 2 in English.

Anton Mussert - Arnold Meijer - Florentine Rost van Tonningen - Jan Coenraad Nachenius - Max Blokzijl.

https://archive.org/details/dutchlit...hlarajantimony

B.Bitterburg

Deze Verzameling van Nederlandstalige Literatuur is een project om boeken, artikelen, opstellen, kranten en tijdschriften samen te brengen die over de onderwerpen Antisemitisme, Economie, Fascisme, Geschiedenis, Heidendom, Historisch Revisionisme, Massa-Immigratie, Nationaalsocialisme, de NSB, Racialisme en Religie gaan.

https://archive.org/details/@b_bitte...licdate&page=1

Holocaust Herzien

Holocaust Herzien. Afscheid van de Joodse Holocaust-Versie Auteur: Jurgen H. Breedeveld

https://archive.org/details/HolocaustHerzien
__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Old December 28th, 2018 #3
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,758
Johan
Default

Joodse Invloed in Nederland

Deze pagina dient om de Joodse invloed in Nederland en België Vlaanderen in kaart te brengen.

Frissekijk
__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Old December 29th, 2018 #4
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,758
Johan
Default Nederlanders in het bezette gebied

Met ingang van heden heb ik de opperste leiding van de regee-
ringszaken en het burgerlijk gezag in Nederland aanvaard.

De grootmoedigheid van den Führer en de kracht van het
Duitsche leger hebben het mogelijk gemaakt, dat reeds eenige
dagen na de door de vorige regering bezworen katastrophe de
orde van het openbare leven zal kunnen worden hersteld, en
in den gewonen gang van zaken slechts ingegrepen zal worden, als
bijzondere gebeurtenissen dit eischen.

Als Rijkscommissaris zal ik de opperste leiding in het burgerlijk
gezag uitoefenen voor de onder bescherming der Duitsche troepen
staande Nederlanders, om de openbare orde te handhaven.

Ik zal deze maatregelen treffen, ook wettelijke, die noodig zijn,
dezen opdracht te vervullen. Het is mijn wil hierbij het Nederland-
sche recht zovee mogelijk te eerbiedigen, tot uitoefening
van het bestuur de Nederlandsche autoriteiten te raadplegen en
de onafhankelijke rechtspraak te eerbiedigen. Ik verwacht daar-
tegenover, dat alle in actieven dienst staande rechters, openbare
ambtenaren en beambten, mijne verordeningen streng zullen op-
volgen en het Nederlandsche Volk met verstand en zelfbeheer-
sching den toestand aanvaardt.

De Nederlandsche soldaat heeft zich in den strijd dapper ge-
dragen. De Nederlandsche burgerbevolking heeft zich tegenover
de strijdende troepen ordelijk gedragen, zoodat niets ons kan
hinderen elkaar met achting en eerbied te bejegenen.

Het Duitsche Volk vecht onder leiding van zijnen Führer
den strijd om zijn bestaan, den strijd die hem was opgedrongen
door den haat en nijd zijner vijanden.

Deze strijd gebiedt het Duitsche Volk al zijne krachten in te
spannen en geeft hem het recht alle middelen te gebruiken om
zijn doel te bereiken. Deze plicht en noodzakelijkheid zal ook van
invloed zijn op het openbare leven van het Nederlandsche Volk.
Ik zal daarom zorgen, dat het Nederlansche Volk als van gelijken
bloede als het Duitsche Volk niet in ongunstigere levensvoorwaar-
den zal vervallen, zooals de noodlottige omstandigheden en den
vernietigingswil van onze vijanden in dezen tijden zulks noodzakelijk
maken.

Ik heb als Rijkscommissaris de Rijksbelangen in de onder
Duitsche bescherming staande Nederlandsche gebieden te hand-
haven en zal ze ook handhaven. Het Nederlandsche Volk zal in ver-
vulling der opgaven, die ontstaan zijn door het gemeenschappelijke
lot, zijn land en zijne vrijheid voor de toekomst kunnen verzekeren.

Den-Haag, den 29 mei 1940

get. Seyss-Inquart

__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Old December 29th, 2018 #5
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,758
Johan
Default

NS internet-nieuwsblad voor kunst, cultuur en politiek.

Nationaalsocialistische bibliotheek: http://nseuropa.org/Dutch/Index.htm

Mein Kampf Nederlandstalige bewerking

http://nseuropa.org/Mein_Kampf/Mein%...erlandisch.pdf

__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Old December 31st, 2018 #6
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,758
Johan
Default

De Turner dagboeken

De Turner dagboeken is een roman die in 1978 door William Luther Pierce werd geschreven onder het pseudoniem "Andrew Macdonald". In de Turner dagboeken lezen we het fictieve dagboek van Earl Turner, lid van De Organisatie (The Order) en een van de centrale figuren in de rassenoorlog die in het boek centraal staat. De Turner dagboeken is misschien een fictief verhaal, desalniettemin wordt er in uiteengezet langs welke weg een Blanke nationalistische staat gevestigd kan worden. En maak geen vergissing, een vergelijkbaar gewelddadige weg zal de enige manier zijn. Door de jaren heen hebben verschillende mensen zich door dit verhaal laten inspireren om over te gaan tot gewelddadige acties, waaronder: Timothy McVeigh, Bob Mathews en David Lane.

Er is nooit een Nederlandse of Vlaamse uitgever geweest die dit verhaal heeft willen (of durven) publiceren, en in een aantal landen is het boek verboden. Waarschijnlijk is De Turner dagboeken een van de meest gelezen boeken onder rechts-radicalen, en dus is een degelijke Nederlandstalige editie op zijn plaats. De Nederlandse vertaling die we hier nu kunnen bieden is ooit begonnen op stormfront, maar werd daar nooit helemaal afgemaakt. De versie die hier nu is te lezen is grondig onder handen genomen om alle taal-, spelling- en stijlfouten er uit te filteren. Neem deze roman als inspiratie en als leidraad!

https://dinghal.com/bibliotheek/Andr..._dagboeken.pdf
__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Old January 10th, 2019 #7
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,758
Johan
Default Beginselen van nationaal-socialisme,door dr. J. H. Carp

INHOUD

I Twee Werelden
II Nederland in revolutietijd
III Ondergang van den partijenstaat
IV Historische noodzakelijkheid van Nationaal-socialisme en Leiderschap
V De Beweging als draagster der Nationaal-socialistische idee
VI Beweging en nieuwe gemeenschap
VII Beweging tegenover politieke partijen
VIII Nieuwe gemeenschap en Leiderschap
IX Germaans leiderschap tegenover dictatuur
X Beweging en staat
XI De “eenzijdigheid” der Beweging en de “bezonnenheid” van de staat
XII Gezag en verantwoordelijkheid
XIII Leidersvorming
XIV Afschaffing de “volksvertegenwoordiging”
XV Raadgevende lichamen; Volksstemming
XVI Oude en nieuwe grondwet
XVII Staatssoevereiniteit en Levensruimte
XVIII Het Gemenebest van Germaanse Volkeren
XIX De Angelsaksische mythe
XX Het Bolsjewisme
XXI Het gewetensconflict op de grens der twee werelden
XXII Om de Nationaal-socialistische orde

TWEEDE
HERZIENE EN UITGEBREIDE DRUK

UITGAVE NENASU - OUDE GRACHT 172-176 - UTRECHT


Aan de nagedachtenis
onzer gevallen kameraden

VOORBERICHT VOOR DEN TWEEDE DRUK

Uit een oogpunt van goed begrip voor de nationaal-socialistische beschouwingswijze kwam het mij wenselijk voor aan de in het algemeen onveranderde – voorzover nodig aangevulde – verhandelingen, welke den inhoud van den eersten druk van mijn Beginselen van Nationaal-Socialisme uitmaakten, in dezen nieuwen druk enige stukken toe te voegen: Ondergang van den partijenstaat (III), De “eenzijdigheid” der beweging en de “bezonnenheid” van den staat (XI), Het Gemenebest van Germaanse Volkeren (XVIII), De Angelsaksische mythe (XIX), Het Bolsjewisme (XX), Het gewetensconflict op de grens der twee werelden (XXI). ¹)
Ik hoop met dit geschrift een bijdrage te kunnen leveren tot het doen doorbreken van enig inzicht in het Nationaal-socialisme, vooral in de kringen van hen, van wie mag worden verwacht, dat zij hun oordeel eerst na rustige en ernstige bezinning bepalen.

‘s-Gravenhage, november 1942. CARP.

¹) Over de rechtspraak wordt in dit geschrift niet gehandeld. Met het oog hierop verwijs ik naar mijn “Een half jaar rechtspraak van het Vredesgerechtshof”, uitg. Nenasu, 1942.

http://geocities.ws/nenasoliteratuur/beginselen.html

Johan Herman Carp ('s-Gravenhage, 19 juli 1893 – 's-Gravenhage, 18 november 1979) was een Nederlands nationaalsocialistisch jurist.https://nl.wikipedia.org/wiki/Johan_Carp
__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Old January 11th, 2019 #8
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,758
Johan
Default Forum voor democratie: De neoconservatieve colonne in nederland

“Gotta love Israel. Happiness & democracy in the Middle East.”– FVD voorzitter Thierry Baudet

Met miljoenen aan Israelische en Amerikaanse dollars, met behulp van hun denktanks en netwerken worden rechtse groeperingen in Europa warm gemaakt om de judeo-christelijke ideologie te omarmen.

Deze judeo-christelijke ideologie kenmerkt zich door het politieke frame van Israël en haar bondgenoten als de hoeders van “vrijheid en democratie”. Zo wordt er regelmatig op gewezen dat Israel zogenaamd “de enige democratie in het Midden-Oosten” zou zijn. Een baken van Westerse vrijheid omringt door de Oosterse moslimbarbarij. De aartsvijanden van de “vrijheid en democratie” zijn volgens het uitverkoren volk de “totalitaire en extremistische ideologien”, te weten; het fascisme, het communisme en bovenal het “islamofascisme”.

Bij veel nieuw rechtse bewegingen ligt het er dik op dat zij zionistische proxies zijn (denk aan de PVV), maar bij andere van deze bewegingen is dit minder duidelijk vast te stellen. Een veel gehoord ‘argument’ in de nationale beweging zou zijn dat een partij als Forum voor de Democratie (FvD) een alternatief voor de uitgesproken zionistische PVV zou kunnen zijn. Hierbij laten zij zich vaak leidden door de valse insinuaties van linkse krachten, die proberen om de FvD in de nazi-hoek te duwen.

Natuurlijk is de voorzitter van die partij, Thierry Baudet iets minder uitgesproken over zijn zionisme dan zijn politieke broer Geert Wilders. Maar verder hij bedient zich van precies dezelfde judeo-christelijke retoriek. De gedoopverfde winnaar van het CIDI debat noemde Israel daar geheel in de judeo-christelijke traditie “de enige democratie in het Midden-Oosten” die “het recht had om zichzelf te verdedigen”. In Amsterdam stond het FvD vooraan om het Joods akkoord te ondertekenen, enkel Denk en Bij1 weerhielden zich daarvan. Ook was het de FvD die openlijk steun uitsprak voor Trump zijn omstreden plannen om de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verplaatsen. Voor zover dus de mythe over het verborgen ‘antizionisme’ van deze partij.

https://logr.org/rvfnederland/2018/0...e-versie-2018/

__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Old January 15th, 2019 #9
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,758
Johan
Default

Verbond van Actualisten

Het Verbond van Actualisten (VvA) was de eerste fascistische politieke partij in Nederland. De partij werd opgericht op 23 januari 1923.

Het VvA hoopte de fascistische machtsovername van Mussolini in Italië in Nederland te kunnen kopiëren.

Meer informatie hier.

Vereeniging De Bezem

De Vereeniging De Bezem was tussen 1928 en 1932 een Nederlandse fascistische politieke organisatie. Zij werd op 15 december 1928 te Utrecht opgericht door Hugo Sinclair de Rochemont. De organisatie kwam voort uit het gelijknamige weekblad, dat ongeveer een jaar eerder was opgericht.

Meer informatie hier.

__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Old January 16th, 2019 #10
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,758
Johan
Default 100 jaar Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij NS-DAP

De Duitse Arbeiderspartij, afgekort DAP (Duits: Deutsche Arbeiterpartei) werd opgericht op 5 januari 1919 door Anton Drexler, een arbeider die het ambacht machinebankwerker uitoefende, en Karl Harrer, een sportjournalist. De DAP was de voorloper van de NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei).

De DAP was een van de vele naoorlogse Duitse politieke partijen. Het was een klein partijtje met radicaal-antisemitische en nationaalsocialistische denkbeelden.

In september 1919 werd Adolf Hitler lid van deze partij. Na verloop van tijd stak hij al zijn beschikbare tijd in de partij. Harrer was tot 1920 voorzitter van de partij en wilde deze verder uitbouwen als een besloten genootschap met een 'achter-de-schermen' voortrekkersrol, zoals het Thule-Gesellschaft. Hitler en Drexler wilden echter een openbare politieke partij voor de massa met grote volksverzamelingen en toespraken.

Op 24 februari 1920 organiseerde de DAP alzo de eerste massabijeenkomst, deze was een redelijk succes met een opkomst van ongeveer 2000 mensen. De bevolking liep warm voor de nationaalsocialistische toespraken van Hitler en de partij, waarvan de naam inmiddels veranderd was in NSDAP.

__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Old January 17th, 2019 #11
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,758
Johan
Default Kamptoestanden 1944 45 48

Misstanden zijn er volop geweest in de bijna 200 kampen waar politieke delinquenten werden vastgehouden. De organisatie was aanvankelijk chaotisch, de voedselvoorziening slecht, de medische verzorging vaak afwezig.
En er werden rekeningen vereffend – veel bewakers vielen meer op door hun rancune en haat jegens NSB’ers dan door hun empathie. Er kwamen al snel verhalen naar buiten over treiterpartijen, over mishandelingen, over vormen van marteling zelfs.

Gruwelijke mishandelingen,onnodig schieten met dodelijke afloop, uitputting, voedselonthouding, misbruik van gezag inseksueel opzicht, treiterijen, vernederingen, dreigementen: alle elementen van ruw, grof,hardvochtig en onmenselijk handelen zijn in de rapporten van individuen en instanties naarvoren gekomen. Beruchte kampen waren ‘De Cellenbarakken' in Scheveningen, het kampaan de Levantkade in Amsterdam en het kamp ‘Vught'. Het kamp ‘De Harskamp' is beruchtgeworden wegens nachtelijke willekeurige schietpartijen door de barakken van degedetineerden heen. In het kamp ‘De Vergulde Hand' te Vlaardingen werden geïnterneerdenaan elkaar vastgebonden met behulp van zware kettingen.

‘In dit kamp waren zware mishandelingen aan de orde van de dag, gewoonlijk zo dat degene die men “nemen” wilde, op handen en voeten moest gaan zitten, het zitvlak omhoog en dan met een gummiknuppel, de geweerkolf of een eind hout werd afgeranseld.

Dit geschiedde nu met deze, dan met gene, soms met velen tegelijk, de gehele dag door. Aan het gejammer kwam nimmer een einde, en dan ging het vaak tot bloedens toe of totdat men er bewusteloos bij neer lag.’

In het huis van bewaring van Almelo, aldus nog steeds Van der Vaart Smit, was de zogenaamde ‘moffentrap’ berucht:

‘Het slachtoffer kreeg dan bevel zich gebukt, de benen wijd van elkaar, op te stellen; de bewaker die de straf voltrok, nam van achteren zijn aanloop en gaf met zijn zware soldatenlaars de ongelukkige een geweldige trap tegen de geslkachtsdelen.

Dit doet een onduldbare pijn. Men beledigt de beesten wanneer men dit beestachtig noemt.’

In de Harscamp, op de Veluwe, schoten bewakers op sommige avonden uit balorigheid dwars door de barakken heen. Meermalen met dodelijk resultaat.https://archive.org/details/Kamptoestanden1944-45-48
__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Old January 17th, 2019 #12
Oithanasie
Junior Member
 
Join Date: Dec 2018
Posts: 14
Oithanasie
Default

Oud draadje van Oi, zal hem niet quoten, maar klein houden.

Enoch Powell.

John Enoch Powell (16 juni 1912 – 8 februari 1998) was een Brits politicus.
Hij was parlementslid voor de Conservatieve Partij tussen 1950 en 1974,
en voor de Ulster Unionistische partij van 1974 tot 1987.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Enoch_Powell

Enoch Powell: Life and Views.

https://www.enochpowell.net/index.html

Voor filmpjes van toespraken moeten jullie zelf maar op jewtube kijken.
Sommige staan er nog, in de jaren zijn er een paar verwijderd die ik in
mijn forum verleden had gepost.

Man was een profeet.
 
Old January 17th, 2019 #13
Bertus
Realist
 
Join Date: Dec 2018
Posts: 176
Bertus
Default

Quote:
Originally Posted by Oithanasie View Post

Man was een profeet.
Moslims hebben het ook altijd over een één of andere 'profeet'. Schijnt ook iets met pedofielen te maken te hebben.
 
Old January 25th, 2019 #14
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,758
Johan
Default

Nationaal Socialistische Levenshouding,door Dr. R. (Robert) van Genechten

https://archive.org/details/Nationaa...en1941/page/n2

Vlaamse activist die in 1918 naar Nederland vluchtte en hier een succesvolle wetenschappelijke loopbaan tegemoet ging en zich in 1934 aansloot bij de NSB. IJverig publicist die zich fel keerde tegen de joden, het humanisme en het rationalisme.

Prof. Mr. Dr. R. van Genechten, Hoofd van de afdeling Nationaal Socialistische Vorming der NSB in Nederland

Enige informatie is hier te vinden.

__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Old January 28th, 2019 #15
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,758
Johan
Default De Aard van het Beest door William Luther Pierce

Een heel scherp betoog van Dr. Pierce. Hij spreekt over de dubbele standaard die er in de wereld heerst. Christenen worden geacht de Joden niet te beledigen, terwijl Joden zelf geen stap van hun religie, traditie en superioriteits-ideologie willen afwijken. Waarom wel Joegoslavië aanvallen en niet Israël? Ook wijst Dr. Pierce op het belang van generaliseren. Generaliseren is een voorwaarde om te overleven. Ook al kennen we allemaal een paar Joden die aardige mensen lijken, toch vormen ze als groep een bedreiging voor ons voortbestaan.

https://archive.org/details/AardVanH...amLutherPierce
__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Old January 28th, 2019 #16
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,758
Johan
Default Redevoering Meinoud Rost van Tonningen

GERMAANSCHE STATENBOND1. De gedachte van de volksche verbondenheid der Germaansche stammen wordt geboren in het jaar 9 na Chr., als Herman de Cherusker de Romeinse legerscharen in het Teutoburgerwoud verslaat.

Dit is de eerste in de geschiedenis bekende uiting der bloeds- en lotsverbondenheid van de Germaansche stammen als het gaat om de verdediging van de vrijheid tegen vreemde overheersching.

2. De slag in het Teutoburgerwoud is het begin van de ineenstorting van het West-Romeinse rijk; het is het sein voor den aanval van alle Germaansche stammen, die ruim vier eeuwen lang tegen de grenzen van het Imperium Romanum zullen stormloopen.

3. De slag in het Teutoburgerwoud luidt de zegepraal in van de volksche bloedgedachte over de universalistische idee van een wereldrijk, ge grondvest op den rassenchaos van het Imperium Romanum.

4. De slag in het Teutoburgerwoud vindt plaats in het hart van Nedersaksen, dat 12 eeuwen de bakermat der gedachte van het eerste rijk der Germanen in het Groot-Duitsche levensgebied zal blijven.

5. Het Germaansche volkerenleven voltrekt zich in twee gebieden, nl. in het Noorden, ter zee en in de Groot-Duitsche en Italiaansche gebieden van Europa.

6. Gedurende de eerste duizend jaren is het Noordelijk gebied van Scandinaviëde bron geweest allergroote Germaansche krachtuitstralingen buiten het Groot-Duitsche gebied.

Deze krachtuitstralingen grijpen kransvorming om het Groot-Duitsche gebied, d.w.z. om het Germaansche centrum in Europa heen. In de 2e eeuw na Chr. stroomen de Gothen over de Russische ruimten heen; zij stichten daar het Oost-Gothische Rijk; zij trekken door de Donauruimten, door Italië, Zuid-Frankrijk en Spanje, waar het West-Gothische Rijk wordt geboren. Deze Gothische bloedstroom is voor de Germaanse volkerengemeenschap nagenoeg geheel verloren gegaan.

Eenige eeuwen nadien zijn de Noormannen en Denen vanuit Scandinavië – de Saksen, Angelen en Friezen vanuit de Groot-Duitsche ruimten den trek over de zeeën begonnen.

De Noormannen hebben naar alle waarschijnlijkheid westwaarts over IJsland en Groenland Amerika bereikt, oostwaarts hebben zij eeuwen later de voetsporen der Gothen gedrukt en werd in Rusland het geweldige rijk der Warjaden gesticht. Zuidwaarts zijn zij tot alle kusten der Middelandse Zee doorgedrongen.

De Noormannen hebben, in tegenstelling met hetgeen de geschiedenis ons leert, groote scheppende kracht in staatskundige vorm ontwikkeld, zoals hun heerschen in Rusland, Normandië en Grootbrittanië en Sicilië hebben bewezen.

Het bloed kan tot het sterkste gerekend worden onder de bestand deelen, waaruit de Germaanse volkeren in Europa zijn opgebouwd. Het met de Noormannen nauwverwante volk der Denen vormt door zijn eeuwenlange overheersching van Engeland tot de elfde eeuw een der belangrijkste volksche bestanddelen van het Britsche eilandenrijk. De Britsche volkeren zelf zijn, behalve uit het Keltische bloed, uit nagenoeg alle belangrijke Germaanse stammen ontsproten. Van de beoordeling van de toekomstige taakvervulling der Germaansche volken zijn de bloedbestanddeelen dezer Zeegermanen van het Noorden, d.w.z. van Scandinavië aan de Duitsche Oostzeekust, en aan de Duitsche, Nederlandsche en Vlaamsche Noordzeekusten en van Groot-Brittanië een der meest wezenlijke elementen.

7. Het tweede groote krachtcentrum van Germaansche levensuitstraling is het tegenwoordige Derde Rijk der Duitschers, dat eerst beperkt tot de Elbe, langzaam de gebieden oostwaards heeft geregermaniseerd.

In deze zg. Ost-Kolonisation hebben de Germaansche stammen in Nederland en Vlaanderen een werkzaam aandeel gehad.

8. De volksche krachten, die aan de Germaansche eenheidsbeweging ten grondslag liggen, heeft zich vrijwel uitsluitend geopenbaard in het Groot-Duitsche en Nederlandsche levensgebied van Centraal Europa.

De tijdperken, waarin zich deze volksche bewustwording het krachtigst heeft geuit, zijn de volgende:

a. De slag in het Teutoburgerwoud in het jaar 9 na Chr. (Herman de Cherusker)

b. De opstand der Friezen en Saksers (Koning Radboud en Wittekind) tegen de gedwongen romanisering.

c. De strijd van de Saksische, de Salische en Hohenstaufensche koningen en keizers tegen de wereldlijke machtsaanspraken der geestelijkheid.

d. De Ost-Kolonisation door de Duitsche Ridderorden van 1200 -1400.

e. De strijd van Vlaanderen tegen de latiniseering. Hoogtepunt Guldensporenslag 1302.

f. De strijd om de godsdienstvrijheid in de Reformatie en den dertig-jarigen oorlog (onze vrijheidsstrijd 1568 – 1648) in het Duitsche levensgebied.

g. Het opbouwwerk van den Grooten Keurvorst in Brandenburg na den dertigjarigen oorlog.

h. Het werk van Friedrich Wilhelm I, den soldatenkoning, die den

Pruisischen militairen geest schiep,

i. De strijd van Frederik den Grooten tegen het Huis Habsburg

(hoogtepunt van den zevenjarigen oorlog),

j. Het opbouwwerk in Pruisen tijdens de Napoleontische overheersching en de daaropvolgende vrijheidsoorlog in de jaren 1807 – 1815.

k. De Duitsche eenheidsbeweging en revolutionaire woelingen der jaren 1848.

l. Het werk van Bismarck, de oorlog tegen Oostenrijk in 1866 en tegen Frankrijk in 1870.

Stichting van het Klein-Duitsche Keizerrijk Hohenzollern te Versailles in 1871.

m. De stichting der N.S.D.A.P. haar strijd in Duitsland, Sudetenland, de strijd der N.S.B. in Nederland en de andere N.S. bewegingen in Zwitserland, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Vlaanderen en Engeland.

9. De strijd om de eenwording der Germaansche volken werd het meest gestoord door die stammen, die, hoewel zelf van Germaanschen bloede, zijn geromaniseerd en voor den strijd tegen de germaansche leidersvolken door latiniseerende of universalistische stromingen zijn misbruikt.

10. De breuk tusschen ras en cultuur is het sterkst in het Fransche volk en werd geboren toen Clovis l de Christenkoning zijn bloed verried, door in 486 na Christus de Germaansche taal en cultuur ten gunste der roma nisering zijner stammen prijs te geven.

Vanaf dat oogenblik begonnen de Germaansch-geromaniseerde Frankische stammen in Frankrijk, in wier bloed de eeuwige hunkering naar het Noorden leefde, tegen de Nederlandsche zuidgrens (van Calais tot Keulen) en tegen den Rijn storm te loopen.

Deze strijd heeft bijna 15 eeuwen geduurd, en is eerst thans door de overwinning der legers van Adolf Hitler op de Franse troepen beslecht.

11. De heele geschiedenis is een lange reeks van bevestigingen der rassenleer, daar de bloedvermenging het sterkere leidersras verzwakt en de minderwaardige rassen met leidersbloed bevrucht en aldus tot gevaarlijke tegenstanders maakt. Voorbeelden hiervan zijn:

a. De vermenging van Germaansch bloed met Slavische stammen in Rusland en Polen,

b. De vermenging van Frankisch bloed met Romeinsche en andere Volken in Frankrijk.

c. De vermenging van het bloed der Noormannen in Sicilië.

12. De tegenvolksche rijksgedachte ontstaat met de kroning van Karel den Frank door Paus Leo III in het jaar 800 te Rome.

Zijn rijk omvat het toenmalige Duitschland tot de Elbe, de Nederlanden, Frankrijk, Italië. Karel voert den titel “Von Gott gekrönter Kaiser der Romer, auch durch Gottes Barmherzigkeit König der Franken und Longobarden” Met de kroning van Karel den Frank is het Heilige Römische Reich deutscher Nation geboren, al omvatte het rijk ook Frankrijk en Italië.

13. Door het feit, dat de Paus Karel den Frank tot Keizer kroonde, wordt de kiem gelegd voor de 1000-jarigen strijd tusschen het wereldlijke Keizerdom eenerzijds en het geestelijk Pausdom anderzijds om de oppermacht.

14. De aanspraak der latere koningen van Frankrijk op de keizerskroon en op de heerschappij over Duitsland is gegrondvest op het feit, dat Karel de Frank een Frankische koning was.

De mystiek dezer idee is een der grootste drijfkrachten geweest voor de 1000-jarigen strijd tussen Frankrijk en Duitschland. De Fransche aanspraak steunde ook op het feit, dat na de scheiding van Frankrijk en Oost-Frankenland, het latere Duitsland in 843 Karel de Kale, koning van Frankrijk, en niet Lodewijk de Duitser, koning van Duitschland, tot Keizer werd gekroond.

15. De idee, dat alleen op de volkskracht zelf der in het bloed, in de taal en cultuur zuivergehouden Germaansche stammen een Rijk kan worden gesticht, is belichaamd in den Saksenkoning Wittekind.

16. De zichtbare uitdrukking der volksche gespletenheid der Germaansche stammen in Frankrijk en Duitschland is gelegen in de eedsformules, waarmee de eerste Duitsche koning, Lodewijk en de koning van Frankrijk, Karel de Kale, hun bondsgenootschap tegen hun oudsten broer en kleinzoon van Karel den Grooten, nl. keizer Lotharius, bezegelden in het Verdrag van Straatsburg, 842, gesloten ter verdeling van het Middenrijk van Lotharius (dat de Nederlanden, Lotharingen, Elzas, Zwitserland en Italië omvatte). In tegenwoordigheid van hunner legers zwoeren Lodewijk en Karel de Kale elkander trouw, waarbij de Duitsche eed in het taaleigen van de Duitschers luidde, die der Franschen in het dialect, dat een mengsel van Romaansche en Germaansche elementen vormde.

17. In den strijd der twee broeders tegen Keizer Lotharius steunt de geestelijkheid met alle kracht zijn keizerlijke macht tegen zijn broeder Karel den Kalen en Lodewijk den Duitscher, zulks ter handhaving van de universalistische tegenvolksche rijksvorming van Karel den Grooten. De scheiding tussen Frankrijk en Duitschland vindt desondanks plaats.

18. De eigenlijke staatkundige geboorte van het Duitse Rijk en van Frankrijk vindt plaats door de delingen van Verdun, 843 na Chr., van Meersen bij Maastricht 870, en van Ribémont 880. De eerste werkelijke Duitse vorst is Lodewijk de Duitscher, die na de deeling van Meersen ook de Nederlanden tot de Maas beheerscht. Hem mislukt, zoals reeds hierboven is vermeld, de kroning tot keizer, daar Karel de Kale, koning van Frankrijk, hem de loef afsteekt en in 875 door Paus Johannes VIII tot keizer gekroond wordt. Lodewijk de Duitscher sterft een jaar later in 876 als koning van Duitschland.

19. Met het Verdrag van Verdun, dat Vlaanderen tot de Schelde en met het verdrag van Meersen, dat het gebied tot de Maas aan het West-Frankische Rijk (Frankrijk) prijs gaf, vangt Vlaanderen’s lijdensweg aan. Het strekt het Vlaamse volk tot onvergankelijke roem dat het in tegenstelling met de Frankisch-Germaanse stammen bezuiden de lijn Calais-Keulen zijn ras, zijn taal en zijn cultuur onder het verlies van stromen bloed hardnekkig tegen den 1000-jarigen Franschen stormloop heeft weten te verdedigen.

20. In de politiek van het Vaticaan tekent zich af t.a.v. Duitschland en Frankrijk een geheel verschillende gedrachtslijn af. Het Pausdom voelt zich in de eerste eeuwen na het ontstaan van het Heilige Roomsche Rijk der Duitsche Natie vootdurend bedreigd door de geweldige macht der Saksische (Ottonische) koningen en keizers, door de keizers van het Salische huis en door de Hohenstaufen.

De politiek van het Pausdom is op de voortdurende verzwakking der wereldlijke macht dezer keizerlijke dynastieën gericht. In Frankrijk daarentegen steunt de geestelijkheid uit alle macht de eenwording van het rijk onder de Carolingische, Capetingische koningen en onder de koningshuizen van Valois en Bourbon.

21. Het verbond van geestelijkheid en wereldlijk koningschap in Frankrijk vindt zijn zichtbare uitdrukking in de samenwerking van den Bourbonschen Koning Lodewijk XIII en de tegen het Duitsche Rijk gerichte Rijnpolitiek van dezen vorst en zijn eerste medewerker, de kardinaal Richelieu (kardinaal Richelieu heeft het stuur in handen van 1624-1642).

22. De strijd van Frankrijk is in de eerste drie eeuwen na de scheiding der Rijken gericht op de versterking van de koninklijke macht tegen de feodaliteit van binnen ter handhaving van het rijk tegen het Germaansche rijk der Duitschers in het oosten en het Britsch-Germaansche eilandenrijk in het Westen. Deze strijd wordt in het einde van den 100-jarigen oorlog tegen Engeland (1339-1453) hoofdzakelijk verdedigend en vervolgens aanvallend gestreden.

23. De strijd tegen Duitschland is tot aan den ondergang der Hohenstaufen een strijd om de grenslanden Lotharingen, Elzas, Bourgondië en later Vlaanderen en Italië.

24. Het is het noodlot van het Duitsche Rijk, dat de aantrekkingskracht, die de keizerskroon op de dynastieën uitoefende, de Duitsche koningen telkens weer dwong over de Alpen in Italië met de wapens in de vuist de heerschappij over dit rijksdeel en de kroning door de Pausen zelf af te dwingen. Terwille van deze heerschappij over een latijnsch volk werden de volksche krachten verwaarloosd en bloedt Duitschlands kracht dood.

Evenwijdig met de steeds toenemende koninklijke macht over de feodaliteit, tegenover de steeds nauwere samenwerking van de wereldlijke en geestelijke macht in Frankrijk, staat de toenemende verzwakking van het koninklijk en keizerlijk gezag in Duitschland over de vorsten en de steeds scherpere strijd tusschen de wereldlijk-keizerlijke machten enerzijds en de geestelijk-Pauselijke machten in het Heilige Römische Reich deutscher Nation anderzijds.

Dit verklaart het geleidelijke verlies der grensgewesten Lotharingen, Elzas en Bourgondië. Door het verlies van dit laatste gewest wordt Zwitserland grensland en wordt daardoor de binding aan het rijk verzwakt. Dit bevordert de Zwitserse afval van het Rijk bij de vrede van Munster in 1648.

25. De kruistochten (1095-1170 ) zijn even zoovele aftappingen van het beste leidersbloed der Duitsche stammen en dragen bij tot de verzwak king van de wereldlijke macht des keizers; zij bevorderen de tegenvolksche feodale krachten in het Rijk.

26. In den strijd tussen de keizerlijke en Pauselijke macht vallen de volgende perioden te onderscheiden:

a. Van de kroning van Karel den Frank in het jaar 800 tot het Concordaat van Worms in het jaar 1122. In dit tijdperk overheerscht tot aan het einde der 11e eeuw keizerlijke macht nagenoeg volkomen.

De geestelijkheid en de Paus zijn afhankelijk van ‘s Keizers macht. Het zichtbare keerpunt is de tocht naar Canossa in 1077 van Hendrik IV (de Salier). Het Concordaat van Worms is een compromis. De strijd om de investituur der geestelijken met wereldlijke macht in Duitschland (de bisschoppen van Mainz, Keulen en Trier) eindigt als volgt: Zij worden door de Paus benoemd (geïnvesteerd) door het overrijken van ring en staf, doch hun wereldlijke macht wordt hun verleend door den keizer door het overgeven van den staf.

b. Van het Concordaat van Worms, 1122, tot de bul “Venerabilem” van Paus Innocentius III, 1202.

In deze bul ontwikkelde de Paus de stelling, dat waar de Paus de keizerskroning voltrekt, deze ook de verkiezing tot keizer goed te keuren en te bevestigen heeft.

c. Van de bul “Venerabilem” tot den dood van keizer Frederik II,1250, de ontbinding van de keizerlijke macht.

27. In den keizerloozen tijd grijpt Groot-Brittanië steeds werkzamer in de vastelandspolitiek in. Het stelt zelfs een candidaat voor den Duitsche keizerstroon op.

28. De traditioneele Britsche politiek der verzwakking van de sterkste vastelandsmogendheid begint zich af te teekenen in den steun, die aan Vlaanderen in den strijd tegen de Fransche aanmatiging wordt verleend. Vlaanderen’s strijd vormt in dezen een poging tot losmaking van het Frankische Rijk, waarin het door de verdragen van Verdun, 843 en Meersen, 870 was opgenomen.

29. In de eeuwen van verval der keizerlijke macht in het Heilige Römische Reich deutscher Nation en ook in de eerstvolgende eeuwen zijn de Nederlanden en het aangrenzende Neder-Saksen de voornaamste dra gers der volksche krachten tegen de ontbindende feodaliteit.

30. Vlaanderen’s strijd tegen de Fransche overheersing bevat een der merkwaardigste voorbeelden van toevallige Groot-Germaansche samen werking tegen de latijnsche veroveringszucht. Groot-Brittanië werd bij zijn steun aan de Vlaamsche strijders gedreven door de begeerte om tegenover zijn kust aan het Kanaal geen groote mogendheid te zien postvatten.

Desalniettemin is de Duitsch-Nederlandsch-Britsche samenwerking bij de verdediging van Vlaanderen belangrijk. De belangrijkste feiten zijn de volgende:

a. Inde 12e eeuw de strijd van Hendrik II, Koning van Engelanden Hertog van Normandië, tegen den Fransche Koning Lodewijk VI, toen deze, door middel van Graaf Willem van Normandië poogde de Fransche heerschappij over Vlaanderen uit te breiden.

b. In 1213 bezette koning Filips Augustus van Frankrijk Vlaanderen. Een Fransche vloot viel het Swin binnen. Een coalitie vormde zich tusschen Engeland, Duitschland, Vlaanderen, Brabant en Holland. Een Engelsche vloot vernietigt de Fransche. In Bouvines, 1214, behaalt echter het Fransche legerde overwinning. Vlaanderen geraakt onder Fransche juk.

31. Deze strijd van Vlaanderen, de ontwikkeling van de Vlaamsch-Nederlandsche handelsbetrekkingen met Engeland, de verzwakking der keizerlijke macht in Duitschland, vormen het begin der zelfstandige koers van de Nederlandsche gewesten en hun losraking van het Rijk. In deze ontwikkeling moet de strijd van het volk tegen de adel, de feodaliteit en tegen onderdrukking door veelal met deze groepen verbonden geestelijkheid als een der vroegste volkse bewustwordingen der nieuwere geschiedenis worden beschouwd.

32. Gedurende de geheele 13e en 14e eeuw is de Nederlandsch-Vlaamsche spankracht zoowel oostwaarts (de Duitsche Ost-Kolonisation) als westwaards gericht, doch langzaam maar zeker verplaatst zich het zwaartepunt van het Nederlandsche volksleven naar de zee. Terzelfder tijd begint het Duitsche Rijk zich steeds meer oostwaarts te richten. In deze ontwikkeling ligt de kiem van de latere losmaking der Republiek der Zeven Provinciën van het Rijk bij de vrede van Munster in 1648.

33. De vrijheidsstrijd van Vlaanderen tegen het Fransche juk bereikt zijn hoogtepunten op de volgende tijdstippen:

a. 11 juli 1302 verslaan de Vlaamse Klauwaarts (boeren en burgers) 10.000 Fransche ridders en 10.000 Italiaansche boogschutters op de vlakte van Groening en schudden tevens het juk van Filips de Schoone, hoewel niet formeel, dan toch feitelijk geheel af.

b. Als in 1339 Koning Eduard III van Engeland de 100-jarigen oorlog tegen Frankrijk inluidt, sluit Jacob van Artevelde in 1340 te Gent met hem een bondgenootschap. Bij Sluis wordt de Fransche vloot ver nietigend verslagen. Al wordt de Fransche heerschappij hersteld, zoo helpt toch de verzwakking van Frankrijk, door den 100-jarigen oorlog de Vlaamsch-volksche ontwikkeling.

34. Te midden van den chaotische keizerloozen tijd in Duitschland nemen Nederland en Vlaanderen deel aan de groote krachtsuitstralingen der Duitsche Ridderorden en der Hanze naar het Oosten en helpen aldus de grondslagen leggen van het Pommersche en Pruisische krachtcentrum van waaruit de Pruisische koningen na den 30-jarigen oorlog (1618-1648) de wederopwekking van het Duitsche Rijk ter hand zullen nemen.

35. Met de keuze van Graaf Rudolph van Habsburg tot Duitsch koning in 1273 begint de opkomst van het Huis Habsburg in Duitschland. Door de verkiezing van Hendrik van Luxemburg tot Duitsch koning in 1308 en van Ludwig van Oberbayern tot koning in 1314 treden ook de huizen Luxemburg en Wittelsbach op den voorgrond. De voortdurende gebiedsuitbreidingen dezer Duitsche heerschershuizen dragen, hoe schadelijk hun strijd ook moge zijn, uiteindelijk tot de eenwording van het Rijk bij.

36. In de 14e eeuw begint het herstel der wereldlijke macht in alle staten tegenover de aanspraken der Pausen.

In Duitschland wordt op 16 juli 1338 onder de noteboomen van Rense, een plaats op de grens der gebieden van de 4 Rijnse keurvorsten, het volgende besluit door 7 keurvorsten genomen: “dass diese dem Rechte und der altbewahrten Gewohnheit des Reiches entspreche, dass nachdem jemand von den Kurfürsten des Reiches oder den grössten Teil dieser Fürsten, auch in Uneinigkeit zum Römischen König gewählt worden ist, er nicht der Ernennung, Anerkennung, Bestatigung, Zustimmung oder Ermächtigung des Apostolischen Stuhles bedarf, nur Übernahme der Verwaltung, der Rechte und Güter des Reiches oder des Königs Titels”

Hierop volgt in 1356 op de Rijksdagen van Neurenberg en Metz de verkondiging van de “Gouden Bul” (met haar 30 wetsartikelen). Daarin worden de 7 Keurvorsten (nl. de Koning van Bohemen, de Palzgraaf van den Rijn, de Hertog van Saksen Wittenberg, de Markgraaf van Brandenburg en de 3 Rijnsche aartsbisschoppen van Keulen, Mainz en Trier uitsluitend bevoegd verklaard den Koning te verkiezen. Over pauselijke bekrachtiging wordt na het besluit van 1338 (te Rense) niet meer gesproken.

37. Na anderhalve eeuw van binnenlandsche moeilijkheden weet Maximiliaan van Habsburg door zijn huwelijk met Maria van Bourgondië te Gent in 1477 een zoodanige macht te scheppen dat niet allen het Rijk eenigermate tegen de, na het einde van den 100-jarigen oorlog, opdrin gende Fransche macht beveiligd kan worden, doch ook de Nederlanden van de dreigende verfransching door het Bourgondische Huis kunnen worden gered. Met zijn regeering vangt de heerschappij van het Huis Habsburg over de Nederlanden aan.

38. Noch Keizer Maximiliaan (keizer van 1493-1519) noch zijn zoon Keizer Karel V (die van 1519 tot 1556 regeert), kunnen de door hen gewenschte hervorming van het Rijk en de daarmede gewenschte ver sterking der Koninklijke en Keizerlijke macht doorzetten.

39. Temidden van de staatkundige ontbindingsverschijnselen van het Rijk openbaren zich de volksch krachten in den vorm van steeds sterker verzet tegen de verwereldlijking der geestelijke macht. Het Pausdom daalt van het hoogtepunt van zijn wereldlijke macht af door zijn toenemende afhankelijkheid van de Fransche koningen (zetelverplaatsing naar Avignon in 1309) en door de anarchie in Italië.

Het aanzien van het Pausdom daalt nog meer als de in 1377 naar Rome teruggekeerde Gregorius IX in 1378 sterft en bij de keuze van zijn opvolger een schisma ontstaat.

De verkiezing van den anti-Fransche Paus Urbanus VI wordt door het door hem ontstemde kardinaalscollege later weer ongeldig verklaard en de Franschman Clemens VII tot Paus verkozen.

Deze keert naar Avignon terug en de eenheid wordt eerst in 1417 hersteld.

40. Het herstel der uiterlijke eenheid der Roomsch Katholieke Kerk heeft de grondoorzaken van het toenemende volksch verzet tegen de verwereldlijking der geestelijkheid niet weggenomen. De roep om her vormingen wordt luider.

Het mysticisme van Eckehart, Johannes Tauler en Heinrich Susso in de 14e eeuw is een stil verzet.

Het humanisme, dat overal bij de antieke oudheid aanknoopt en haar fundament buiten het Christendom heeft, draagt tot ontbinding bij. In Bohemen nemen de Hussiten-opstanden, die in 1419 uitbarsten, het karakter van een regelrecht verzet tegen de kerk aan.

41. De Reformatie wordt door Martin Luther ingeleid met het aanslaan zijner 95 stellingen op de poorten van de slotkerk van Wittenberg. Luther vertolkt in het diepste wezen het volksche verzet tegen de verwereldlijking van de kerk.

42. De Reformatie grijpt in de Nederlanden, in Duitschland, in Frankrijk en in Engeland om zich heen. Zij zegepraalt het eerst in Engeland onder Koningin Elisabeth, zij wordt in Frankrijk neergeslagen door den laatsten Valois koning Hendrik II l die de massaslachting in den Bartholomeusnacht organiseert (24 augustus 1572).

43. Op het oogenblik dat onze vrijheidsstrijd pas 4 jaar begonnen was, was dus de Fransche reformatie vernietigd. Frankrijk’s macht kon zich onge stoord ontplooien, terwijl ons volk zijn zwaren 80-jarigen vrijheidsoorlog streed en Duitschland in zijn innerlijke godsdienstoorlogen was gewikkeld.

44. De 30-jarigen oorlog (1618-1648) gaf Duitschland een genadeslag. Zijn bevolking werd in den 30-jarigen massamoord van 26 millioen tot 4 millioen teruggebracht.

Op het toppunt der macht van het Huis Habsburg als nl. Keizer Karel V Duitsch Keizer, Koning van Spanje en Gebieder der Nederlanden is (1519-1555), wordt het bedreigde Frankrijk door de reformatie gered. Frankrijk onder Lodewijk XIII en Kardinaal Richelieu, onder Lodewijk XIV en Kardinaal Mazarin, kon tijdens de massaslachting der Duitsche godsdienstoorlogen zich ongestoord uitbreiden.

45. De staatkundige losmaking van Noord-Nederland van het Rijk voltrekt zich langs de hiernavolgende etappes:

a. Bij de pacificatie van Gent (8 nov. 1576) verbonden zich de 17 Nederlandsche Gewesten om de vreemde troepen (Spaansche troe pen) van den Nederlandsche bodem te verdrijven. Hiermede is de eerste gezamenlijke daad der zelfstandigmaking gesteld. Er werd bepaald dat de Staten-Generaal bijeen zou worden geroepen om orde op alle zaken te stellen. In afwachting van hun beslissing zou in alle gewesten met uitzondering van Holland en Zeeland de katholieke godsdienst overheerschend blijven, doch den Protestanten vrijheid van geweten worden geschonken.

b. De Unie van Utrecht, die op 23 januari 1579 door de afgevaardigden van Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland met Zutfen en Groninger Ommelanden werd onderteekend, en waartoe in den loop van het jaar nog Friesland, Overijsel en de Steden Groningen, Gent en Antwerpen toetraden, is de hoeksteen der latere Republiek der Zeven Provinciën (godsdienstvrijheid en bevrijding van de koninklijke troepen).

c. Nadat op 24 juli 1581 de Staten van Holland en Zeeland den Prins van Oranje den eed van trouw hadden gezworen, vaardigden op 26 juli de in den Haag vergaderde Staten-Generaal der Vereenigde Gewesten de beroemde onafhankelijkheidsverklaring uit, welke den naam “Afzweringsacte” droeg. (De souvereiniteit van den Koning van Spanje is vervallen verklaard).

Op 29 juli vaardigde de vergadering een oproep aan alle beambten uit om den Koning af te zweren en den eed van trouw aan de Staten der Gewesten af te leggen.

d. Op 9 april 1609 werd te Antwerpen het Twaalfjarig Bestand gesloten, waarin de Vereenigde Nederlandse Gewesten als vrije staten erkend werden. Alvorens de uiteindelijke afscheiding der Zeven Nederland-sche Provinciën van het Rijk te behandelen gaan wij nu over tot het verloop van den 30-jarigen oorlog in Duitschland.

46. Van Groot-Germaansch standpunt gezien, is de deelname van Zweden in den 30-jarigen oorlog een uiting der lotsverbondenheid der bloedverwante volken in Zweden en Duitschland.

Voorde Rijksstanden in Stockholm licht Koning Gustaaf Adolf de deelname aan den strijd als volgt toe:

“Dewijl wellicht menigeen zich inbeeldt dat wij de last van dezen oorlog zonder geldige reden op de schouderen laden, neem ik God, de Allerhoogsten, voor Wiens aangezicht ik hier sta, tot getuige, dat ik dit niet uit eigen liefhebberij of uit lust tot oorlogvoeren heb voorgenomen, maar dat ik daartoe sinds jaren een ernstige aanleiding heb.

“Ik onderneem dien vooral, opdat onze onderdrukte geloofsgenooten van het Pauselijke juk bevrijd mogen worden”

Op 4 juli 1630 scheept de “Goudkoning” zich in bij het eiland Rügen. (Goudkoning door Duitschers zoo genoemd om zijn goudblonde haren.)

47. De zegepraal van den volkschen opstand en de strijd voor godsdienst vrijheid wordt met Franse hulp behaald.

Lodewijk XIV ontvangt bij den vrede van Munster de bisdommen Metz, Toul, Verdun en de geheele Elzass. Nederland wordt onafhankelijk en treed uit het Rijk. Ook de Zuidelijke Nederlanden worden losgemaakt van het Rijk. De zelfstandigheid van Zwitserland wordt erkend.

48. Bij den vrede van Munster is Nederland reeds over het hoogtepunt van zijn volksche verheffing heen. Het kapitalisme viert na de koloniale verovering hoogtij.

De pioniers trekken naar de overzeesche bezittingen.

De Nederlanden, Scandinavië en Zwitserland treden weldra in een geschiedkundige rust, die tot den oorlog van 1939 vrijwel ongestoord voortduurt.

49. De vrede van Munster voert een staatsregeling in, die den Duitschen vorsten het recht gaf naar eigen goedvinden den oorlog te verklaren en vrede te sluiten en ook om bondgenootschappen, niet alleen onder elkander, doch ook met het buitenland aan te gaan, wanneer zij niet tot schande van het Rijk strekten. Het keizersschap was in een schijn-keizerschap overgegaan.

50. De opstanding van het Rijk zal zich nu voltrekken rondom de Mark Brandenburg en het koningshuis Pruisen. Pruisen stijgt onder den Grooten Keurvorst (gehuwd met een Oranje-prinses, dochter van Frederik Hendrik), 1640-1688, onder den Pruisischen soldatenkoning Friedrich Wilhelm l (1713-1740) en onder Frederik den Grooten (1740-1786) tot den rang van een groote mogendheid omhoog. In den 7-jarigen oorlog, waarin Pruisen tegen Habsburg (Maria Theresia), tegen Frankrijk, Rusland en Polen strijdt, krijgt Pruisen feitelijk reeds het overwicht in het Duitsche Rijk. Daarmede wordt het werk van 1806-1815 (vrijheidsoorlog tegen Napoleon), van 1866 de uitwerping van Oostenrijk uit den Duitschen Bond, van 1870-1871 de stichting van het Noordduitsche Keizerrijk der Hohenzollern (Bismarck’s trotsche schepping) mogelijk gemaakt.

51. De Republiek der Zeven Provinciën is een anti-volkschen staat in den meest letterlijken zin van het woord, zij is geen staat, maar een Volken bond van zeven republieken, wier statuut in tal van opzichten aan die van den lateren Volkenbond doet denken. Anti-volksch was de onderdrukking van Brabant en Limburg, op welke provinciën als generaliteitslanden het stempel van minderwaardigheid was gedrukt.

De houding tegenover Zuid-Nederland werd niet door volksche overwegingen, doch door strategische politiek gedicteerd. De Schelde en het Zwin werden afgesloten. Zuid-Nederland moest aldus kwijnen en zich tegelijkertijd tegen het opdringende Frankrijk verdedigen.

52. De Nederlanden konden, ondanks de gebrekkige staatsinrichting, ondanks den koopmansgeest van de regenten, dank zij het heldhaftig pioniersschap, tot een koloniale mogendheid van den eersten rang opstijgen. De Republiek werd echter al spoedig de speelbal der Engelsche politiek van Groot-Brittannië, dat systematisch den ondergang van Ne derland als zeemogendheid bewerkstelligde en te dien behoeve de Nederlandsche krachten vrijwel zonder steun in den titanenstrijd tegen Lodewijk XIV liet doodbloeden.

De Nederlandse volkskracht werd op de volgende wijze gebroken:

a. Door den eersten Engelschen zeeoorlog, 1651 -1654.

Zeer tot ongenoegen der Staten weigert Tromp de vlag voor Blake te strijken. Hierbij doet Brittanië onder leiding van Cromwell zijn eerste poging om Nederland in de vazaliteit der Engelsche politiek te brengen. De Acte van Navigatie bleef bestaan.

De Nederlandsche Marine moest in de toekomst voor de Engelsche de vlag strijken.

b. De Tweede Engelse oorlog 1665-1667. Tocht naar de Theems.

c. De inval van Lodewijk XIV, 1667-1688. Losscheuring van Rijssel, Doornik, Ath, Kortrijk, Oudenaarde en Thielt.

d. De oorlog van 1672 tegen Frankrijk, Engeland, Munster en Keulen. De Ruyter en Cornelis Tromp slaan de Engelschen bij Lowestoft. Slag bij Kijkduin 1673. Ontruiming der Staatsche Voorposten in Duitschland Orsoy, Rijnberk, Burik, Wezel, Rees, Emmerik. De Witt vermoord, Prins Willem III Stadhouder, 1674 Vrede met Engeland. Verbond met Spanje en den Duitsche Keizer. Willem III slaat de Franschen bij Bonn 1676. De Ruyter sneuvelt in de Middellandsche Zee, 1678, vrede, Frankrijk ontruimt Kortrijk, Thielt en Oudenaarde.

53. Uitroeping van Stadhouder Willem III tot koning van Engeland, 1689, brengt Nederland in de vazaliteit der Engelsche politiek. Een generatie lang zal nog Nederland tegen de Fransche macht strijden.

De bloedigste oorlog is de Spaansche successie-oorlog van 1701 -1712.

54. De onderwerping der Nederlanden aan de” Sans-Culottes” is het laatste bedrijf van de volksche ontaarding. Eerst in 1813-1815 worden de Nederlanden hersteld.

Frankrijk is over het hoogtepunt van zijn macht heen. Groot-Brittanië staat op het toppunt van zijn macht. Het had reeds in den zee-oorlogen met Frankrijk alle Fransche bezittingen in Amerika verworven. Het rooft de Kaap-Kolonie van Nederland.

55. De laatste slag, dien de Britsch-Fransche verraderspolitiek aan de Nederlanden toebrengen, is de uiteenscheuring van het rijk in de door hen gesteunden Belgischen opstand. Daarmede handhaaft Groot-Brittannië zijn traditionele politiek, dat het geen sterke mogendheid tegenover zijn kust duldt.

56. Het einde van den Belgischen opstand vormt de inleiding der knechtenpolitiek, die ons ten slotte in 1940 aan de zijde van onze traditionele vijanden, Engeland en Frankrijk, in den oorlog drijft.

57. Het oude rijk der Duitschers, het Heilige Römische Reich deutscher Nation, is ineengezonken.

Door de overwinning van Napoleon op Oostenrijk bij Austerlitz, is aan Oostenrijk de kroon van het Rijk ontgleden. Een jaar later wordt Pruisen geslagen. Het uur van Duitschland’s diepste vernedering heeft geslagen. In stede daarvan komt een caricatuur van een rijk “der deutsche Bund”, dat in zijn opzet evenals de vroegere republiek der Zeven Provinciën veel overeenstemming had met den Volkenbond.

Het Duitsche Rijk wordt een bond van staten, welker gezanten een permanent congres in Frankfort hebben van rond 70 leden, onder voorzitterschap van Oostenrijk.

De elf machtigste staten hebben een aparte raad, dien men dus vergelijken kan met den raad van den Volkenbond. Het doel van den Bond is de onafhankelijkheid en integriteit der staten te handhaven (ook een Volkenbondsartikel).

58. Tegen den Duitschen Bond verheft zich nu met alle kracht het Duitsche volk en roept steeds sterker om den eenheidsstaat. Zoo komt het tot de nationale revolutie van 1848, die in Weenen en Berlijn (vooral in Weenen) bloedig onderdrukt wordt. Hier treden de Joden op den voorgrond. Zij pogen de nationale revolutie voor hun doeleinden te misbruiken. Op 18 mei 1848 wordt te Frankfort het parlement van den Duitschen Bond geopend. Weldra sterft dit parlement zijn eigen dood, nadat het met 267 tegen 263 stemmen den Pruisischen koning tot keizer heeft verkozen. Friedrich Wilhelm IV weigert de keizerskroon.

Mr. M.M. Rost van Tonningen

https://vorming.wordpress.com/2014/0...van-tonningen/
__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Old August 25th, 2019 #17
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,758
Johan
Default

De tsaar, de toovenaar en de Joden

"Vooral diegenen, die er nog niet toe konden komen, den verderfelijken invloed van de machten achter de schermen en het ontzettende gevaar van het Russisch bolsjewisme te erkennen, moeten dit boek lezen. De oogen zullen hun open gaan".https://www.hasufali.nl/auteur-gruehn/tsaar.htm
__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Reply

Share


Thread
Display Modes


All times are GMT -5. The time now is 10:34 AM.
Page generated in 0.22981 seconds.