Vanguard News Network
VNN Media
VNN Digital Library
VNN Reader Mail
VNN Broadcasts

Old December 28th, 2018 #1
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,754
Johan
Default Boeken,artikelen,pamfletten en andere nuttige informatie.

George Lincoln Rockwell: een nationaalsocialistisch leven

George Lincoln Rockwell werd geboren op 9 maart 1918, en hij was de man die in de jaren 1950 het nationaalsocialisme in Amerika nieuw leven inblies.

Toen hij zich als twintiger ging verdiepen in de politiek rezen er al snel allerlei vragen. Hij had vernomen dat de aanval van Engeland op Duitsland werd gerechtvaardigd door de aanval van Hitler op Polen. Maar hoe zat het dan met de Sovjet-Unie, dat Polen op hetzelfde moment binnenviel? Waarom geen Engelse oorlogsverklaring tegen de Sovjet-Unie? Zou dat kunnen komen doordat de regering daar in joodse handen was? Wie was er verantwoordelijk voor de samenzwering van stilte over deze en andere vragen? Hij besloot grimmig om het uit te zoeken. En later, toen de feiten geleidelijk aan op hun plaats vielen en zich een volledig beeld begon af te tekenen, ontstond er een smerig beeld, en zag hij voor zichzelf een onontkoombare verplichting.

Die verplichting kreeg uiteindelijk de vorm van de Amerikaanse nazi partij. Met provocatieve acties wist George Lincoln Rockwell zijn kleine nationaalsocialistische beweging onder de aandacht te brengen bij het Amerikaanse publiek. Al snel kreeg hij de bijnaam de "Amerikaanse Hitler", en constante lastercampagnes vielen hem ten deel.Door grote toewijding en opoffering van zijn kant, kreeg George Lincoln Rockwell het voor elkaar om uit het apathische Amerikaanse publiek een kleine, maar hechte groep nationaalsocialisten te vormen. Aan zijn inspanningen kwam een tragisch einde toen George Lincoln Rockwell op 25 augustus 1967 werd vermoord door een voormalig lid van zijn eigen groep.

William Luther Pierce, oprichter van de National Alliance, heeft Rockwell enige jaren gekend, en heeft een korte biografie over deze beruchte Amerikaan geschreven, waarvan hier de Nederlandse vertaling te lezen is.

https://dinghal.com/boeken/george-li...istisch-leven/
__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Old December 28th, 2018 #2
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,754
Johan
Default

Suggested Dutch literature,27 files in Dutch, 2 in English.

Anton Mussert - Arnold Meijer - Florentine Rost van Tonningen - Jan Coenraad Nachenius - Max Blokzijl.

https://archive.org/details/dutchlit...hlarajantimony

B.Bitterburg

Deze Verzameling van Nederlandstalige Literatuur is een project om boeken, artikelen, opstellen, kranten en tijdschriften samen te brengen die over de onderwerpen Antisemitisme, Economie, Fascisme, Geschiedenis, Heidendom, Historisch Revisionisme, Massa-Immigratie, Nationaalsocialisme, de NSB, Racialisme en Religie gaan.

https://archive.org/details/@b_bitte...licdate&page=1

Holocaust Herzien

Holocaust Herzien. Afscheid van de Joodse Holocaust-Versie Auteur: Jurgen H. Breedeveld

https://archive.org/details/HolocaustHerzien
__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Old December 28th, 2018 #3
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,754
Johan
Default

Joodse Invloed in Nederland

Deze pagina dient om de Joodse invloed in Nederland en België Vlaanderen in kaart te brengen.

Frissekijk
__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Old December 29th, 2018 #4
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,754
Johan
Default Nederlanders in het bezette gebied

Met ingang van heden heb ik de opperste leiding van de regee-
ringszaken en het burgerlijk gezag in Nederland aanvaard.

De grootmoedigheid van den Führer en de kracht van het
Duitsche leger hebben het mogelijk gemaakt, dat reeds eenige
dagen na de door de vorige regering bezworen katastrophe de
orde van het openbare leven zal kunnen worden hersteld, en
in den gewonen gang van zaken slechts ingegrepen zal worden, als
bijzondere gebeurtenissen dit eischen.

Als Rijkscommissaris zal ik de opperste leiding in het burgerlijk
gezag uitoefenen voor de onder bescherming der Duitsche troepen
staande Nederlanders, om de openbare orde te handhaven.

Ik zal deze maatregelen treffen, ook wettelijke, die noodig zijn,
dezen opdracht te vervullen. Het is mijn wil hierbij het Nederland-
sche recht zovee mogelijk te eerbiedigen, tot uitoefening
van het bestuur de Nederlandsche autoriteiten te raadplegen en
de onafhankelijke rechtspraak te eerbiedigen. Ik verwacht daar-
tegenover, dat alle in actieven dienst staande rechters, openbare
ambtenaren en beambten, mijne verordeningen streng zullen op-
volgen en het Nederlandsche Volk met verstand en zelfbeheer-
sching den toestand aanvaardt.

De Nederlandsche soldaat heeft zich in den strijd dapper ge-
dragen. De Nederlandsche burgerbevolking heeft zich tegenover
de strijdende troepen ordelijk gedragen, zoodat niets ons kan
hinderen elkaar met achting en eerbied te bejegenen.

Het Duitsche Volk vecht onder leiding van zijnen Führer
den strijd om zijn bestaan, den strijd die hem was opgedrongen
door den haat en nijd zijner vijanden.

Deze strijd gebiedt het Duitsche Volk al zijne krachten in te
spannen en geeft hem het recht alle middelen te gebruiken om
zijn doel te bereiken. Deze plicht en noodzakelijkheid zal ook van
invloed zijn op het openbare leven van het Nederlandsche Volk.
Ik zal daarom zorgen, dat het Nederlansche Volk als van gelijken
bloede als het Duitsche Volk niet in ongunstigere levensvoorwaar-
den zal vervallen, zooals de noodlottige omstandigheden en den
vernietigingswil van onze vijanden in dezen tijden zulks noodzakelijk
maken.

Ik heb als Rijkscommissaris de Rijksbelangen in de onder
Duitsche bescherming staande Nederlandsche gebieden te hand-
haven en zal ze ook handhaven. Het Nederlandsche Volk zal in ver-
vulling der opgaven, die ontstaan zijn door het gemeenschappelijke
lot, zijn land en zijne vrijheid voor de toekomst kunnen verzekeren.

Den-Haag, den 29 mei 1940

get. Seyss-Inquart

__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Old December 29th, 2018 #5
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,754
Johan
Default

NS internet-nieuwsblad voor kunst, cultuur en politiek.

Nationaalsocialistische bibliotheek: http://nseuropa.org/Dutch/Index.htm

Mein Kampf Nederlandstalige bewerking

http://nseuropa.org/Mein_Kampf/Mein%...erlandisch.pdf

__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Old December 31st, 2018 #6
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,754
Johan
Default

De Turner dagboeken

De Turner dagboeken is een roman die in 1978 door William Luther Pierce werd geschreven onder het pseudoniem "Andrew Macdonald". In de Turner dagboeken lezen we het fictieve dagboek van Earl Turner, lid van De Organisatie (The Order) en een van de centrale figuren in de rassenoorlog die in het boek centraal staat. De Turner dagboeken is misschien een fictief verhaal, desalniettemin wordt er in uiteengezet langs welke weg een Blanke nationalistische staat gevestigd kan worden. En maak geen vergissing, een vergelijkbaar gewelddadige weg zal de enige manier zijn. Door de jaren heen hebben verschillende mensen zich door dit verhaal laten inspireren om over te gaan tot gewelddadige acties, waaronder: Timothy McVeigh, Bob Mathews en David Lane.

Er is nooit een Nederlandse of Vlaamse uitgever geweest die dit verhaal heeft willen (of durven) publiceren, en in een aantal landen is het boek verboden. Waarschijnlijk is De Turner dagboeken een van de meest gelezen boeken onder rechts-radicalen, en dus is een degelijke Nederlandstalige editie op zijn plaats. De Nederlandse vertaling die we hier nu kunnen bieden is ooit begonnen op stormfront, maar werd daar nooit helemaal afgemaakt. De versie die hier nu is te lezen is grondig onder handen genomen om alle taal-, spelling- en stijlfouten er uit te filteren. Neem deze roman als inspiratie en als leidraad!

https://dinghal.com/bibliotheek/Andr..._dagboeken.pdf
__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Old January 2nd, 2019 #7
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,754
Johan
Default Boekbespreking ‘The Rise and Fall of Anglo-America’ (Eric P. Kaufmann)

Achtergrond/doel van het boek zelf

Een van de centrale aspecten waar volksnationalisten zich zorgen om maken is het verlies van eigen land/territorium aan mensen die niet behoren tot het volk. Dit geleidelijke proces wordt in het kort bestempeld als ‘omvolking’ en is een term die de afgelopen jaren aan populariteit gewonnen heeft, ook binnen niet-volksnationalistische kringen.
Hoe deze omvolking teweeg wordt gebracht is een interessant studiegebied, dat in het ene blanke land verder gevorderd is dan het ander. Naar mijn mening kunnen landen globaal ingedeeld worden in zes stadia (Bij specifieke Europese landen gaat het om de desbetreffende etniciteit i.p.v. ‘blank’).100% blank: De Volksstaat. Geldt voor enkele landen in Europa, waaronder Polen. Minimale etnische frictie aanwezig, simpelweg door een gebrek aan minderheden. Overgrote meerderheid heeft duidelijke hegemonie in eigen land.

80% blank: Omvang van minderheden begint sporen na te laten in samenleving. Tradities van nog steeds grote meerderheid worden in twijfel getrokken. Allerlei belangengroepen ageren voor wetten/belangen die niet in dienst staan van de blanken. De Islam begint een rol te spelen in de samenleving, afhankelijk van de grootte van deze bevolking onder de minderheden. Veel Europese landen bevinden zich in dit stadium, waaronder Nederland (recente census: 78% Nederlands [1]).

60% blank: Blanke meerderheid begint behoorlijk onder druk te staan. Problemen in het land zullen altijd op conto van de blanken belanden. Welvaart in het land kan slechts met moeite in stand worden gehouden. Ontstaansmythe van het land wordt verwrongen om steeds groter wordende groepen minderheden te verklaren (denk vooral aan de VS, maar gebeurt ook al in Europa). Voorbeeld: Verenigde Staten, 61% blank [2].

40% blank: De chaos begint. Het Westerse niveau aan welvaart kan niet meer in stand worden gehouden, de productieve bevolking is naar verhouding te klein om dit klaar te spelen. Criminaliteit en corruptie zijn orde van de dag. Een collectieve daad van blank verzet is mogelijk, maar zal niet ontstaan via de democratische weg, door het gebrek aan electoraal overwicht. Voorbeeld: Brazilië, 48% blank [3].

20% blank: De jacht is geopend. Blanken zijn tot vrijwel irrelevante groep gedegradeerd. Weerloos in politiek opzicht, zal het aankomen op de twee instinctieve reacties van ieder mens: vechten of vluchten. Voorbeeld: Zuid-Afrika, 9% blank [4].
0% blank: Game over.

In zijn boek schetst Kaufmann hoe de VS, nu rond de 60% blank, bij dit demografische punt aangekomen is. Daarbij kijkt hij in het bijzonder naar hoe het de WASPs (White Anglo-Saxon Protestants) afgaat, wat in de 19e eeuw de dominante stroming is in de VS, zowel etnisch als cultureel. Ook draagt Kaufmann oplossingen aan voor het demografische probleem.

Meer hier ; http://www.erkenbrand.eu/artikelen/b...anglo-america/

Over de schrijver (in het Engels) ;

Eric Kaufmann was born in Hong Kong and raised in Vancouver, British Columbia, Canada. His ancestry is mixed with a quarter Chinese and a quarter Latino.[1][2] His father is of Jewish descent, the grandfather hailing from Prostejov in the modern Czech Republic. His mother is a lapsed Catholic; he himself attended Catholic school for only a year.[3] He received his BA from the University of Western Ontario in 1991. He received his MA from the London School of Economics in 1994 where he subsequently also completed his PhD in 1998.

https://en.wikipedia.org/wiki/Eric_Kaufmann

Dat het studiegenootschap boeken aanhaalt met joodse invloeden is op zijn minst zeer bedenkelijk cq twijfelachtig.Denk dat dit ook wel (weer) laat zien dat die hele "Alt Rechts" beweging in Nederland samen met die Gele Hesjes toestand gewoon een lachertje is.Willen we iets veranderen in dit land zal er uit een ander vaatje getapt moeten worden.
__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Old January 6th, 2019 #8
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,754
Johan
Default Rond 2005

Platform de Krijger

Platform de Krijger (PDK) was een denktank uit de provincie Utrecht. Het PDK bestond tussen oktober 2004 en 2006 en werd opgericht door Jaap de Wreede en Maarten van Geijn.

Het PDK wilde naar eigen zeggen "het maatschappelijk debat stimuleren met de westerse cultuur als fundament". Men plakte posters doorheen de stad Utrecht, organiseerde lezingen en leverde sprekers voor bijeenkomsten. Het platform publiceerde opiniestukken die zich kenmerken zich door afwijzing van "de multiculturele samenleving" en linkse partijen als de PvdA en GroenLinks.

Platform de Krijger gaf in 2004 het boekje Beroep: hoernalist over de verwevenheid van politiek en journalistiek uit en in 2005 Zwartboek Rode Terreur met 'onthullingen over links geweld'. Beide uitgaven werden geschreven door Jaap de Wreede. In 2005 bepleitte het platform een verbod van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) wegens veronderstelde kritiekloze steun aan de politiek van de Israëlische regering jegens de Palestijnen.

In Almere was een zelfstandige afdeling van het platform actief.

In de zomer van 2006 organiseerde PDK in samenwerking met de politieke partij Nieuw Rechts een zomerschool in Frankrijk, waarbij jongeren werden getraind in rechtsradicaal gedachtegoed en vaderlandse geschiedenis, nationalisme en activisme.

Het platform viel in 2006 uit elkaar door een conflict tussen het hoofdbestuur en het Almeerse bestuur enerzijds en een deel van de achterban anderzijds over het over het wel of niet toelaten van skinheadkleding.

http://nl.wikisage.org/wiki/Platform_de_Krijger


Bijeenkomst in Utrecht van het Stormfrontforum op 5 november 2005{foto van links blad}.
__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Old January 6th, 2019 #9
Bertus
Realist
 
Join Date: Dec 2018
Posts: 176
Bertus
Default

Interessant artikel; nooit geweten.
 
Old January 7th, 2019 #10
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,754
Johan
Default

Quote:
Originally Posted by Bertus View Post
Interessant artikel; nooit geweten.
Er heeft toen der tijd toch wel het een en ander in de media over gestaan.

Zomerkamp voor extreemrechtse jeugd

De politieke partij Nieuw Rechts van de Rotterdammer Michiel Smit gaat samen met het activistische Platform de Krijger een zomerkamp organiseren voor extreemrechtse jongeren. Dat meldt het Algemeen Dagblad vandaag op basis van informatie van de AIVD (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst). De jongeren leren op het kamp hoe ze zich ''actiever kunnen verzetten'' tegen de staat. Ook krijgen de cursisten een week lang trainingen in nationalisme, vaderlandse geschiedenis en hoe te demonstreren. Ook zal gepleit worden vóór wapenbezit en het recht op zelfverdediging.

Het kamp wordt volgende maand gehouden in Noord-Frankrijk. Volgens de AIVD grijpt Nieuw Rechts de onvrede onder rechtse jongeren aan om actief nieuwe leden te werven. Geworven zou worden in onder meer neo-nazistische kringen. De veiligheidsdienst wil niet zeggen of ze de deelnemers aan het kamp in de gaten zal houden. ''Het zijn natuurlijk geen frisse jongens, maar tot nu bewegen ze zich binnen de democratische grenzen. De vraag is: wanneer overschrijden ze die?'', aldus een woordvoerster.

'Politiek talent'

Michiel Smit verwacht zo'n twintig jonge deelnemers te kunnen klaarstomen in rechtsradicaal gedachtegoed: ''Na terugkomst in Nederland is het de bedoeling dat de cursisten gedreven onze ideeën gaan uitdragen.'' Hij hoopt op nieuw politiek talent.

Hoogleraar strafrecht Theo de Roos ziet in de kampen ''overeenkomsten'' met huiskamerbijeenkomsten van radicale moslims: ''We hebben het ook hier over fundamentalistisch gedachtegoed. Het groepsproces versterkt het gevaar. Deze jongens zien zichzelf als de uitverkorenen, de voorlopers. Zij zullen straks zelf willen rekruteren, precies zoals radicale moslims dat ook doen.'' Volgens Roos zouden de AIVD en justitie er goed aan dit scherp in de gaten te houden. Strafbaar is het echter niet om de bijeenkomsten te houden, want dan moet eerst worden aangetoond dat er wordt aangezet tot haat of opruiing.

https://frontpage.fok.nl/nieuws/199147

Zomercursus nationalisme

ROTTERDAM - Het moet een gezéllige week worden, zeggen de organisatoren.

's Ochtends een training in nationalistisch gedachtegoed, 's middags een pleidooi vóór wapenbezit en zelfverdediging, en 's avonds discussiëren over de politieke voorbeelden uit het verleden.

Nieuw Rechts-voorman Michiel en Maarten van G. van Platform De Krijger geloven heilig in hun zomerschool. Met een twintigtal geestverwanten zitten ze in juli in een Frans buitenhuisje. De gang naar het buitenland is niet ingegeven door angst voor de AIVD. ,,De Franse huisjes zijn goedkoper,'' aldus Maarten.

De cursisten worden getraind in rechtsradicaal gedachtegoed dat ze thuis actief moeten uitdragen. Wat die denkbeelden zijn die cursusleider Maarten wil overdragen? ,,Ik vind dat het aantal moskeeën moet worden teruggebracht naar nul. Dat kan maar op één manier: door het aantal moslims naar nul terug te brengen. Ze kunnen een paar duizend euro krijgen als ze hun paspoort inleveren. Dat kost wat, maar dat gaat op termijn het land heel veel opleveren.''

Andere idealen van de cursusleider: het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) moet per direct worden opgeheven. ,,Dat is een terroristische organisatie,'' zegt Maarten. Ook vindt hij dat positieve discriminatie moet worden afgeschaft. ,,Zwarten moeten geen geld krijgen omdat ze zwart zijn.''

De Utrechtse geschiedenisstudent Maarten publiceerde volgens de antifascistische onderzoeksgroep AFA op het nazistische webforum Stormfront, liep mee in een demonstratie van de nazistische Nationale Alliantie en werd met twee geestverwanten met een wapen op zak gearresteerd toen ze een fotograaf intimideerden. Dat wapenbezit onkent hij overigens. Michiel organiseerde op bescheiden schaal, al twee zomerkampen. Die zomerscholen passen in een rechtse traditie, zegt Jaap van Donselaar, kenner van extreem-rechts. ,,In België worden al jaren zomerscholen georganiseerd door bijvoorbeeld Vlaams Belang.'' Echt gevaarlijk zijn de ideologische trainingen niet, stelt hij. ,,Nieuw Rechts is nogal braaf vergeleken met de Nationale Alliantie. Geweld hoef je vanuit die hoek niet te verwachten. En er is geen grote markt voor cursussen rechts gedachtegoed. Zeker niet in de zomer.''

https://www.ad.nl/binnenland/zomercu...isme~ac0d1471/
__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Old January 7th, 2019 #11
Frederik
Junior Member
 
Frederik's Avatar
 
Join Date: Dec 2018
Location: Die wacht am Rhein
Posts: 42
Frederik
Default

Quote:
Originally Posted by Johan View Post
Platform de Krijger

Platform de Krijger (PDK) was een denktank uit de provincie Utrecht. Het PDK bestond tussen oktober 2004 en 2006 en werd opgericht door Jaap de Wreede en Maarten van Geijn.

Het PDK wilde naar eigen zeggen "het maatschappelijk debat stimuleren met de westerse cultuur als fundament". Men plakte posters doorheen de stad Utrecht, organiseerde lezingen en leverde sprekers voor bijeenkomsten. Het platform publiceerde opiniestukken die zich kenmerken zich door afwijzing van "de multiculturele samenleving" en linkse partijen als de PvdA en GroenLinks.

Platform de Krijger gaf in 2004 het boekje Beroep: hoernalist over de verwevenheid van politiek en journalistiek uit en in 2005 Zwartboek Rode Terreur met 'onthullingen over links geweld'. Beide uitgaven werden geschreven door Jaap de Wreede. In 2005 bepleitte het platform een verbod van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) wegens veronderstelde kritiekloze steun aan de politiek van de Israëlische regering jegens de Palestijnen.

In Almere was een zelfstandige afdeling van het platform actief.

In de zomer van 2006 organiseerde PDK in samenwerking met de politieke partij Nieuw Rechts een zomerschool in Frankrijk, waarbij jongeren werden getraind in rechtsradicaal gedachtegoed en vaderlandse geschiedenis, nationalisme en activisme.

Het platform viel in 2006 uit elkaar door een conflict tussen het hoofdbestuur en het Almeerse bestuur enerzijds en een deel van de achterban anderzijds over het over het wel of niet toelaten van skinheadkleding.

http://nl.wikisage.org/wiki/Platform_de_Krijger


Bijeenkomst in Utrecht van het Stormfrontforum op 5 november 2005{foto van links blad}.
PdK is om zeep geholpen door voormalig SF moderator Timo Desse, en door ene M Peters.

De SF foto is gemaakt in de Stairway to Heaven, de kroeg van Henk Westbroek.
 
Old January 7th, 2019 #12
Bertus
Realist
 
Join Date: Dec 2018
Posts: 176
Bertus
Default Nieuwjaarsreceptie Voorpost Nederland

We hebben weer een forum-uitje!Nieuwjaarsreceptie Voorpost Nederland

Op zondag 13 januari organiseert Voorpost Nederland de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie.

Gastspreker van dit jaar is dr. mr. Henry Brookman.
Henry Brookman doceerde geschiedenis der natuurwetenschappen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam toen hij de Centrumpartij oprichtte. Brookman maakte zich al in de jaren zeventig zorgen over het milieu. In tegenstelling tot de links-groene milieuactivisten zag hij wel degelijk een verband tussen ecologie en immigratie.
Het thema van zijn voordracht is dan ook: ‘een gouden toekomst met een groene rand’.

Het programma van de Nieuwjaarsreceptie in het kort:
– Welkom en opening
– Gastspreker dr. Mr. Henry Brookman met als thema ‘een gouden toekomst met een groene rand’.
– Terugblik aan de hand van mooie beelden van de acties en activiteiten van het afgelopen jaar door actieleider Florens van der Kooi.
– Strijdrede door voorzitter Bart Vanpachtenbeke
– Sluiting

Na afloop is er ruim de tijd voor een hapje en een drankje met gelijkgestemden.
Uiteraard is Algiz Postorder aanwezig met een stand, waaronder een uitgebreide collectie boeken van uitgeverij Arktos.

De Nieuwjaarsreceptie wordt centraal in het land georganiseerd.
Meld je snel aan voor dit evenement!
https://form.jotformeu.com/83593798381374

In het kort:
Locatie: midden-Nederland
Datum: zondag 13 januari 2019
Aanvang: 14u00
Deuren 13u30
Toegang: gratis
Aanmelden: https://form.jotformeu.com/83593798381374
 
Old January 8th, 2019 #13
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,754
Johan
Default Laf Links
https://schiedam.courant.nu/issue/VV.../page/2?query=
__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?

Last edited by Johan; January 8th, 2019 at 03:40 AM.
 
Old January 8th, 2019 #14
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,754
Johan
Default

Ik ben geen aanhanger van Joost en het persoon Martin Bosma of Pegida die aangehaald word in de toespraak laat dat duidelijk zijn,echter in het vervolg op het bericht van Bertus de volgende toespraak van Henry Brookman.

Beste mensen!

De vrije pers en een onafhankelijk mediabestel waarborgen de democratie en omgekeerd. Deze vaststelling gaat niet op voor de ‚leugenpers’ en de ‚gelijkgeschakelde media’, waar mainstream-kranten en omroepen tegenwoordig massaal voor uitgemaakt worden door, bijvoorbeeld, Pegida-demonstranten. Het is daarom een verademing in Joost Niemöller een journalist en publicist te ontmoeten, die zijn werk als waakhond voor de vrijheid van meningsuiting ernstig opvat. In diverse publicaties laat hij zien in staat te zijn andermans standpunten, gevoelens en opvattingen weer te geven zonder diens woorden te verdraaien, onjuist te interpreteren of domweg te verzwijgen om, koste wat kost, zijn eigen gelijk te halen. Ook is hij niet gezwicht voor politiek geweld om enkel stukken te schrijven, die de gevestigde orde welgevallig zijn. Evenmin voegt hij zich naar het roodgroene dictaat de immigratieproblematiek als taboeonderwerp vooral links te laten liggen.

Juist om een daad te stellen tegen politiek geweld heb ik in 1980 de Centrumpartij opgericht. Toen een stel fanatiekelingen bij de presentatie van de Nationale Centrumpartij de Mozes & Aaron-kerk bestormde om illegalle bezetters daar weg te jagen, heb ik die partij prompt opgeheven om in één moeite door de Centrumpartij op te richten. Alleen zó kon ik iedereen duidelijk maken dat in onze democratische beschaving politiek geweld, in welke vorm dan ook, geen plaats heeft!

Een van mijn eerste daden als voortrekker van de Centrumpartij was een dialoog opstarten tussen verontruste burgers, die vreesden voor de consequenties van ongebreidelde immigratiestromen, en inwoners die deze zorgen niet deelden, sterker nog, die bezorgd waren voor een openbare discussie hierover. Hiertoe nodigde ik de Anne Frank Stichting en het Platvorm Gastarbeiders uit in Hotel Krasnapolsky te Amsterdam een discussie aan te gaan met diverse vertegenwoordigers van buurtgroepen en ondernemers. Op deze wijze konden beide partijen ervoor zorgen dat het debat zakelijk bleef en niet verzandde in kretologie of ordinair smijtwerk met valse associaties. Joke Kniesmeyer heeft deze bijeenkomst meteen afgekapt met als argument: „Praten met jou en je club (ze kende mij persoonlijk uit mijn kaboutertijd) verschaft jullie enkel een platform voor denkbeelden en standpunten, die wij bij voorbaat verwerpen.“ Sindsdien werd de immigratie-omerta op ‚politiek correcte’ wijze voortgezet met behulp van gekleurde berichtgeving en mediageweld. Zo begon de eerste tv-reportage over de Centrumpartij met aanzwellend geluid van marcherende laarsen! Hoe primitief kan je het bedenken in medialand.

Tv-mensen die in de waan verkeerden dat vrije nieuwsgaring de ‚core-business’ vormt van hun beroep, werden al gauw uit de droom geholpen. Zo verhinderde een VVD-corifee de uitzending van een Veronica-reportage over de Centrumpartij, waarin ik uitgebreid geïnterviewd werd. Door dit stelselmatig doodzwijgen, gecombineerd met een van bovenaf aangemoedigde heksenjacht op de Centrumpartij, kreeg de ondergrondse achterban van bepaalde politieke stromingen algauw het idee dat Centrumpartijleden en -sympathisanten ‚vrij wild’ waren, waarop straffeloos gejaagd mocht worden. Ik herinner u eraan dat géén van de brandstichters van de partijbijeenkomsten te Boekel en Kedichem ooit opgepakt werden. Het flut-onderzoek van de politie hiernaar ging als een nachtkaars uit.

Waarom was de gevestigde orde eigenlijk zo bang voor de Centrumpartij? Omdat zij het immigratievraagstuk en de milieu- en multiculturele consequenties ervan uit de taboesfeer wilde halen om er openlijk over te kunnen debatteren, in buurtbijeenkomsten, in de Kamer en idealiter in aanloop op een referendum waarin, net als in Zwitserland, het volk het laatste woord heeft. Want daar gaat het immers om in de democratie! Oplossingen, die de partij voor dit vraagstuk aandroeg, zocht zij noch in linkse, noch in rechtse hoek, maar doelbewust in het politieke midden, zoals haar partijnaam dat aangaf. Drie inspiratiebronnen voor de Centrumideologie waren 1. de milieutechnische gevolgtrekking dat er ‚grenzen aan de groei’ zijn, van de Club van Rome, 2. het sociaal-economisch model ‚small is beautiful’ van Fritz Schumacher en 3. de naoorlogse cultuurpolitiek van Professor Aart van der Leeuw (zie mijn proefschrift). Hans Janmaat legde weliswaar zijn eigen accenten bij de inspanning een kamerbreed debat aan te zwengelen over immigratie en de milieu- en multiculturele consequenties ervan, maar hij erkende deze drie bronnen wel degelijk als onderdeel van de partijideologie. Vandaar ook dat hij vierkant achter het idee stond het wetenschappelijk bureau van de partij te vernoemen naar Schumacher of Van der Leeuw. Mediagekakreel frusteerde dit initiatief.

Hoewel ik in mijn studententijd een tijdlang politiek aktief was door, samen met Hijn Bijnen en Luud Schimmelpennink, Roel van Duijn op te volgen als voortrekker van de Kabouterbeweging, ben ik geen politicus noch een begaafd spreker. Ik ben eerder ideoloog, die graag put uit mijn beroepskennis als wetenschapper, historicus, econoom en later ook als jurist. Vandaar dat ik blij verrast was, toen Hans Janmaat op een dag letterlijk aan de bel trok, bij mij aan de voordeur in de Anna Vondelstraat te Amsterdam, om zich aan te melden als lid van de Centrumpartij. Kort daarop was hij daar weer present voor een kennismaking, tevens ballotagegesprek, met het partijbestuur. Tot zijn verbazing stelde hij vast dat het partijkader bestond uit louter studenten, scholieren en werkende jongeren met mij, 32 jaar oud, als hun aanvoerder. Ik herinner me nog dat hij toen grinnekend opmerkte:

Henry, het lijkt wel of ik hier bij ‘Sjors en de Rebellenclub’ terechtgekomen ben!

Hans was politicoloog, vwo-leraar maatschappijleer en bovendien, als aktief lid van de KVP en later DS’70, gepokt en gemazeld in de Nederlandse politiek. Terecht nam hij dus de fakkel van mij over de partij te leiden. In die begintijd kenden we Hans als een aimabel persoon, een begaafd spreker, attent voor iedereen. Zo nam hij steevast een verjaarsgeschenk mee voor mijn zuster Mies, die afgelopen april helaas gestorven is. Haar verjaardag op 7 november was in die beginjaren aanleiding voor een feestelijk samenzijn bij mij thuis met partijleden en sympathisanten. Een foto hiervan, met Hans en mij tussen de schuifdeuren van mijn pand, kunt u vinden in Joost’s boek. Van die blijmoedige man vol grapjes en kwinkslagen was weinig meer over na ruim twee decennia strijden voor het Centrumdemocratische gedachtengoed, die Hans op zijn eigen wijze vertolkte, met als hoogtepunt vier Tweede Kamerzetels. Zijn laatste politieke daad voor zijn voortijdige dood was het opheffen van de Centrumdemocraten als partij. Martin Bosma schrijft in zijn bestseller ‚De schijnélite van de valsemunters’ uit 2010:

Het is goed voor ogen te houden hoe het establishment de heksenjacht op Janmaat heeft uitgevoerd, en vooral dat de daders decennia later geen enkele wroeging hebben over hun activiteiten. (blz. 85)

Hoe diep kan je zinken als Kamerfractie, dacht ik geschokt toen ik via dit boek kennis nam van de opmerking van Hans’ vrouw, Wil Schuurman:

In de Tweede Kamer zat de fractie van de VVD me uit te lachen, toen ik voor het eerst binnenkwam met mijn kunstbeen. We zijn als monsters behandeld. (blz.80)

Gelukkig kunnen wij kennis nemen van het naadje van de kous omtrent deze heksenjacht in het vandaag gepresenteerde boek*), dat berust op een omvangrijke documentatie en indringende vraaggesprekken met slachtoffers van Berufsverbote en overlevenden van verbaal en fysiek geweld tegen hen, die de Centrumideologie hebben durven uitdragen.

*) Joost Niemöller , De verschrikkelijke Janmaat. Nederland en de Centrumpartij, uitgeverij Van Praag, Amsterdam 2015.

Dr. Mr. F.H. Brookman, Wassenaar, 8 oktober 2015

https://joostniemoller.nl/2015/10/we...centrumpartij/
__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Old January 8th, 2019 #15
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,754
Johan
Default

Hier een stuk dat gaat over Joke Kniesmeyer die in de toespraak word aangehaald.

In Memoriam: Joke Kniesmeijer

Op 20 december 2008, Woensdag jongstleden is Joke Kniesmeijer van de Anne Frank Stichting overleden en in de Volkskrant (van welk volk is dat de krant?) bejubeld als strijdster tegen het racisme. Zie link voor de ideologische achtergrond van de strijd tegen racisme door de Anne Frank Stichting tegen racisme.

Nou, dat kan een onsje minder, want ze was weliswaar voorstandster van de multiraciale en multiculturele samenleving, maar natuurlijk niet als het om de joodse natie gaat. Zij zette alle middelen in: het uitbrengen van een boekje ‘Feiten en Argumenten tegen 22 vooroordelen tegen butienlanders’, maar weigering van discussie over mijn weerleggingen ervan; het hardhandig laten verwijderen van mij van discussiefora, het verdachtmaken van mij in eigen politieke kring door te suggereren, dat ik omwille van een functie nodig voor de garantstelling van een Filippijnse vriend bereid was ‘neofascisten’ uit eigen kring aan de Anne Frank Stichting uit te leveren; het voorbereiden, verzamelen in de Brabant-hallen en oproepen van een heus ‘autonomenleger’ dat de vergadering van de Centrumpartij in Boekel dd 14 mei 1984 beschoot en met fosforbommen uitrookte. Iedereen die de ondermijnende gevaren voor de Europese bevolking en beschaving voorzag is door deze ideologie verdacht gemaakt.

De politieke moorden op Fortuyn en van Gogh en nog meer het antijudeaïsme van de neomoslims hebben haar ideologisch ingehaald en ze werd de Anne Frank Stichting uitgesodemieterd. Daarna is zij verzuurd en nu dus vroegtijdig gestorven. Ik erken haar idealisme, maar deel niet haar ideaal, een multi-etnische maatschappij onder joodse leiding (Coudenhove-Kalergi die op het Wener Kongres sprak over een Euraziatisch negroide toekomstras voor Europa onder joodse leiding); haar idealisme heeft ons land opgezadeld met een anderhalf miljoen tellend lompenproletariaat, dat wegens de huidige economische crisis voltallig ten laste komt van de autochtone productieve bevolking; hun ‘integratie’heeft al zeker 100 miljard euro gekost. Maar als roepende in de woestijn weet ik ook wat het is om unzeitgemäß te moeten leven en wat ervoor nodig is om als displaced person te moeten overleven in een decadente zelfdestructieve aan idealen vijandige maatschappij en voel me meer verwant met haar dan met de matte meute van de borrelnotencultuur en luxe keukenblokken. Racisme is inderdaad afschuwelijk en moet inderdaad worden bestreden, maar het ware beter geweest die te voorkomen door de immigratie niet te laten uitgroeien boven de grens van de sociaal-economische maar vooral ook culturele opnamecapaciteit van de ‘ontvangende ‘gemeenschap.

Inmiddels heeft zelfs de joodse gemeenschap begrepen, dat de ideologie van Kniesmeijer en Donselaar (zie donselaritis gravis gravis)van de Anne Frankstichting zijn uitgemond in het tegendeel van zijn doel: een joodse beheersing van de Germaanse Herrenvölker als bemiddelaar tussen immigranten en autochtonen, maar vooral door een pleidooi voor positieve discriminatie. Toen de eerste islamitische bommen bij de synagoge lagen ging men zijn foutieve inschatting beseffen en thans is het alleen nog mogelijk om de islamisering te bekritiseren vanuit zionistisch perspectief: Hirshi Ali (American Enterprise Institute), Geert Wilders met zijn gejubel over Israel als frontstaat van Europa (quod non); wie dat doet vanuit Germaanse optiek, vanuit zijn eigen Europese wordingsgeschiedenis blijft in de joodse ogen nog steeds racist, fascist of in ieder geval extremist.

Ik voel me toch wel meer verwant met Duyvendak die wil terugblikken op de radicale bewegingen van de jaren tachtig, maar dan wel in open discussie en niet zo schijnheilig als hij met uitsluiting van je ideologische tegenstanders. Het is dit zichzelf gegeven primaat van het gelijk wat ook Joke Kniesmeijer, een bastaardnaam van kniesoor en kletsmeijer, net zoveel heeft onteerd als dat zelfkritiek haar heeft ontbeerd.

http://alfredvierling.com/?p=368
__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Old January 10th, 2019 #16
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,754
Johan
Default Beginselen van nationaal-socialisme,door dr. J. H. Carp

INHOUD

I Twee Werelden
II Nederland in revolutietijd
III Ondergang van den partijenstaat
IV Historische noodzakelijkheid van Nationaal-socialisme en Leiderschap
V De Beweging als draagster der Nationaal-socialistische idee
VI Beweging en nieuwe gemeenschap
VII Beweging tegenover politieke partijen
VIII Nieuwe gemeenschap en Leiderschap
IX Germaans leiderschap tegenover dictatuur
X Beweging en staat
XI De “eenzijdigheid” der Beweging en de “bezonnenheid” van de staat
XII Gezag en verantwoordelijkheid
XIII Leidersvorming
XIV Afschaffing de “volksvertegenwoordiging”
XV Raadgevende lichamen; Volksstemming
XVI Oude en nieuwe grondwet
XVII Staatssoevereiniteit en Levensruimte
XVIII Het Gemenebest van Germaanse Volkeren
XIX De Angelsaksische mythe
XX Het Bolsjewisme
XXI Het gewetensconflict op de grens der twee werelden
XXII Om de Nationaal-socialistische orde

TWEEDE
HERZIENE EN UITGEBREIDE DRUK

UITGAVE NENASU - OUDE GRACHT 172-176 - UTRECHT


Aan de nagedachtenis
onzer gevallen kameraden

VOORBERICHT VOOR DEN TWEEDE DRUK

Uit een oogpunt van goed begrip voor de nationaal-socialistische beschouwingswijze kwam het mij wenselijk voor aan de in het algemeen onveranderde – voorzover nodig aangevulde – verhandelingen, welke den inhoud van den eersten druk van mijn Beginselen van Nationaal-Socialisme uitmaakten, in dezen nieuwen druk enige stukken toe te voegen: Ondergang van den partijenstaat (III), De “eenzijdigheid” der beweging en de “bezonnenheid” van den staat (XI), Het Gemenebest van Germaanse Volkeren (XVIII), De Angelsaksische mythe (XIX), Het Bolsjewisme (XX), Het gewetensconflict op de grens der twee werelden (XXI). ¹)
Ik hoop met dit geschrift een bijdrage te kunnen leveren tot het doen doorbreken van enig inzicht in het Nationaal-socialisme, vooral in de kringen van hen, van wie mag worden verwacht, dat zij hun oordeel eerst na rustige en ernstige bezinning bepalen.

‘s-Gravenhage, november 1942. CARP.

¹) Over de rechtspraak wordt in dit geschrift niet gehandeld. Met het oog hierop verwijs ik naar mijn “Een half jaar rechtspraak van het Vredesgerechtshof”, uitg. Nenasu, 1942.

http://geocities.ws/nenasoliteratuur/beginselen.html

Johan Herman Carp ('s-Gravenhage, 19 juli 1893 – 's-Gravenhage, 18 november 1979) was een Nederlands nationaalsocialistisch jurist.https://nl.wikipedia.org/wiki/Johan_Carp
__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Old January 11th, 2019 #17
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,754
Johan
Default Forum voor democratie: De neoconservatieve colonne in nederland

“Gotta love Israel. Happiness & democracy in the Middle East.”– FVD voorzitter Thierry Baudet

Met miljoenen aan Israelische en Amerikaanse dollars, met behulp van hun denktanks en netwerken worden rechtse groeperingen in Europa warm gemaakt om de judeo-christelijke ideologie te omarmen.

Deze judeo-christelijke ideologie kenmerkt zich door het politieke frame van Israël en haar bondgenoten als de hoeders van “vrijheid en democratie”. Zo wordt er regelmatig op gewezen dat Israel zogenaamd “de enige democratie in het Midden-Oosten” zou zijn. Een baken van Westerse vrijheid omringt door de Oosterse moslimbarbarij. De aartsvijanden van de “vrijheid en democratie” zijn volgens het uitverkoren volk de “totalitaire en extremistische ideologien”, te weten; het fascisme, het communisme en bovenal het “islamofascisme”.

Bij veel nieuw rechtse bewegingen ligt het er dik op dat zij zionistische proxies zijn (denk aan de PVV), maar bij andere van deze bewegingen is dit minder duidelijk vast te stellen. Een veel gehoord ‘argument’ in de nationale beweging zou zijn dat een partij als Forum voor de Democratie (FvD) een alternatief voor de uitgesproken zionistische PVV zou kunnen zijn. Hierbij laten zij zich vaak leidden door de valse insinuaties van linkse krachten, die proberen om de FvD in de nazi-hoek te duwen.

Natuurlijk is de voorzitter van die partij, Thierry Baudet iets minder uitgesproken over zijn zionisme dan zijn politieke broer Geert Wilders. Maar verder hij bedient zich van precies dezelfde judeo-christelijke retoriek. De gedoopverfde winnaar van het CIDI debat noemde Israel daar geheel in de judeo-christelijke traditie “de enige democratie in het Midden-Oosten” die “het recht had om zichzelf te verdedigen”. In Amsterdam stond het FvD vooraan om het Joods akkoord te ondertekenen, enkel Denk en Bij1 weerhielden zich daarvan. Ook was het de FvD die openlijk steun uitsprak voor Trump zijn omstreden plannen om de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verplaatsen. Voor zover dus de mythe over het verborgen ‘antizionisme’ van deze partij.

https://logr.org/rvfnederland/2018/0...e-versie-2018/

__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Old January 15th, 2019 #18
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,754
Johan
Default

Verbond van Actualisten

Het Verbond van Actualisten (VvA) was de eerste fascistische politieke partij in Nederland. De partij werd opgericht op 23 januari 1923.

Het VvA hoopte de fascistische machtsovername van Mussolini in Italië in Nederland te kunnen kopiëren.

Meer informatie hier.

Vereeniging De Bezem

De Vereeniging De Bezem was tussen 1928 en 1932 een Nederlandse fascistische politieke organisatie. Zij werd op 15 december 1928 te Utrecht opgericht door Hugo Sinclair de Rochemont. De organisatie kwam voort uit het gelijknamige weekblad, dat ongeveer een jaar eerder was opgericht.

Meer informatie hier.

__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Old January 16th, 2019 #19
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,754
Johan
Default 100 jaar Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij NS-DAP

De Duitse Arbeiderspartij, afgekort DAP (Duits: Deutsche Arbeiterpartei) werd opgericht op 5 januari 1919 door Anton Drexler, een arbeider die het ambacht machinebankwerker uitoefende, en Karl Harrer, een sportjournalist. De DAP was de voorloper van de NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei).

De DAP was een van de vele naoorlogse Duitse politieke partijen. Het was een klein partijtje met radicaal-antisemitische en nationaalsocialistische denkbeelden.

In september 1919 werd Adolf Hitler lid van deze partij. Na verloop van tijd stak hij al zijn beschikbare tijd in de partij. Harrer was tot 1920 voorzitter van de partij en wilde deze verder uitbouwen als een besloten genootschap met een 'achter-de-schermen' voortrekkersrol, zoals het Thule-Gesellschaft. Hitler en Drexler wilden echter een openbare politieke partij voor de massa met grote volksverzamelingen en toespraken.

Op 24 februari 1920 organiseerde de DAP alzo de eerste massabijeenkomst, deze was een redelijk succes met een opkomst van ongeveer 2000 mensen. De bevolking liep warm voor de nationaalsocialistische toespraken van Hitler en de partij, waarvan de naam inmiddels veranderd was in NSDAP.

__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Old January 17th, 2019 #20
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,754
Johan
Default Kamptoestanden 1944 45 48

Misstanden zijn er volop geweest in de bijna 200 kampen waar politieke delinquenten werden vastgehouden. De organisatie was aanvankelijk chaotisch, de voedselvoorziening slecht, de medische verzorging vaak afwezig.
En er werden rekeningen vereffend – veel bewakers vielen meer op door hun rancune en haat jegens NSB’ers dan door hun empathie. Er kwamen al snel verhalen naar buiten over treiterpartijen, over mishandelingen, over vormen van marteling zelfs.

Gruwelijke mishandelingen,onnodig schieten met dodelijke afloop, uitputting, voedselonthouding, misbruik van gezag inseksueel opzicht, treiterijen, vernederingen, dreigementen: alle elementen van ruw, grof,hardvochtig en onmenselijk handelen zijn in de rapporten van individuen en instanties naarvoren gekomen. Beruchte kampen waren ‘De Cellenbarakken' in Scheveningen, het kampaan de Levantkade in Amsterdam en het kamp ‘Vught'. Het kamp ‘De Harskamp' is beruchtgeworden wegens nachtelijke willekeurige schietpartijen door de barakken van degedetineerden heen. In het kamp ‘De Vergulde Hand' te Vlaardingen werden geïnterneerdenaan elkaar vastgebonden met behulp van zware kettingen.

‘In dit kamp waren zware mishandelingen aan de orde van de dag, gewoonlijk zo dat degene die men “nemen” wilde, op handen en voeten moest gaan zitten, het zitvlak omhoog en dan met een gummiknuppel, de geweerkolf of een eind hout werd afgeranseld.

Dit geschiedde nu met deze, dan met gene, soms met velen tegelijk, de gehele dag door. Aan het gejammer kwam nimmer een einde, en dan ging het vaak tot bloedens toe of totdat men er bewusteloos bij neer lag.’

In het huis van bewaring van Almelo, aldus nog steeds Van der Vaart Smit, was de zogenaamde ‘moffentrap’ berucht:

‘Het slachtoffer kreeg dan bevel zich gebukt, de benen wijd van elkaar, op te stellen; de bewaker die de straf voltrok, nam van achteren zijn aanloop en gaf met zijn zware soldatenlaars de ongelukkige een geweldige trap tegen de geslkachtsdelen.

Dit doet een onduldbare pijn. Men beledigt de beesten wanneer men dit beestachtig noemt.’

In de Harscamp, op de Veluwe, schoten bewakers op sommige avonden uit balorigheid dwars door de barakken heen. Meermalen met dodelijk resultaat.https://archive.org/details/Kamptoestanden1944-45-48
__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Reply

Share


Thread
Display Modes


All times are GMT -5. The time now is 03:33 PM.
Page generated in 0.45070 seconds.